ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ РИНКІВ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ


Розглянуто зарубіжний досвід організації та функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів. Розроблено рекомендації щодо активізації внутрішнього ринку державних цінних паперів України.

Ринок державних цінних паперів – важливий сегмент економіки будь-якої країни, оскільки державні цінні папери виступають головним інструментом державних запозичень, дозволяючи залучати значні фінансові ресурси на прийнятних умовах для фінансування поточного бюджетного дефіциту та обслуговування державного боргу.

У розвинених країнах практично вся заборгованість держави зазвичай втілена у цінних паперах, емітованих нею, основна частка з яких розміщена на їх внутрішніх ринках, оскільки запозичення в іноземних валютах супроводжуються значними валютними ризиками. Окрім цього, витрати центрального банку пов’язані з обмеженням пропозиції надлишкової грошової маси в економіці, що утворюється у зв’язку з фінансуванням дефіциту бюджету за рахунок іноземних запозичень, та витрати, пов’язані з поповненням валютних резервів, підвищують загальну вартість запозичень в іноземних валютах. Також зростають відсоткові ризики та ризики рефінансування державного боргу, пов’язані з поточною кризою ліквідності на світових фінансових ринках, наслідки впливу яких ставлять під загрозу виконання державою своїх зобов’язань й функцій, та економічну незалежність держави.

Внутрішні державні облігації можна вважати найменш ризикованим інвестиційним інструментом усередині країни. З погляду обов’язковості виконання, інструменти внутрішнього ринку державних запозичень є найменш жорсткими зобов’язаннями, їх недотримання не означає таких серйозних негативних наслідків для кредитного рейтингу держави, як дефолт за міжнародними облігаціями та іншими зовнішніми борговими інструментами. Також розвинений ринок внутрішніх державних цінних паперів виступає важливим інструментом формування ефективної грошово-кредитної політики країни.

Тому розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів за рахунок випуску таких, які відповідали б інвестиційним характеристикам певних інструментів високорозвинених країн, має стати важливим напрямом фінансової політики України.

Питання організації та функціонування ринку державних цінних паперів розглядали багато науковців, зокрема: М. Бейлі, Дж. Кейнс, А. Сміт, О. Барановський, Т. Вахненко, О. Дзюблюк, В. Корнєєв, В. Козюк, І. Лютий, Я. Міркін, О. Мозговий, Т. Моташко, В. Мунтіян, О. Охріменко, Н. Приказюк, Р. Рак, Б. Рубцов та інші.

Однак, не применшуючи значення наукових напрацювань цих вітчизняних та зарубіжних вчених, необхідно продовжувати дослідження з даної тематики.

Метою статті є дослідження особливостей організації та функціонування внутрішніх ринків державних цінних паперів зарубіжних країн та розробка на цій основі пропозицій щодо удосконалення вітчизняного внутрішнього ринку державних цінних паперів...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Могилко Людмила
аспірант кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org