ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ БІРЖ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


У статті проаналізовано тенденції розвитку фондових бірж, визначено перспективні напрями їх розвитку. Авторами окреслено місце та роль українського фондового ринку у світових процесах злиття та поглинання.

Питання особливостей розвитку міжнародного та національних фондових ринків протягом останніх років є предметом прискіпливої уваги з боку багатьох вітчизняних та іноземних дослідників. Проте з розвитком міжнародних економічних і фінансових відносин відбуваються докорінні зміни та вимальовуються нові тенденції розвитку цих сегментів фінансового ринку.

Так, дослідженням особливостей функціонування фондових бірж займається ціла низка іноземних відомих науковців: П. Х’юз, Е. Заргар, А. Флеккер, Ф. Панкай та інші. На пострадянському просторі вивченню тенденцій розвитку фондового ринку значну увагу приділяють Є. Жукова, Н. Танисишин, М. Головнін, В. Мироненко, А. Захаров та багато інших.

Метою статті є виявлення характерних особливостей та тенденцій розвитку міжнародного та вітчизняного фондового ринку, визначення місця та ролі українських бірж у світових процесах злиття та поглинання.

На сьогодні фондовий ринок України знаходиться на етапі свого становлення та значно відстає у розвитку від фондових майданчиків промислово розвинутих країн. З огляду на це, дослідження сучасних умов, особливостей та тенденцій розвитку міжнародних фондових бірж, як ключових інституційних посередників фондового ринку, стає для національної економіки надзвичайно актуальним. На наш погляд, найбільш вагомими сучасними тенденціями функціонування міжнародних фондових бірж є їх комп’ютеризація, комерціоналізація та універсалізація діяльності, активізація процесів злиття та поглинання. Кожна з перерахованих умов буде розглянута нижче з урахуванням світового досвіду та українських реалій.

Аналізуючи різні іноземні та вітчизняні джерела, можна дійти висновку, що під процесом комп’ютеризації розуміють впровадження електронних торговельних систем та перехід від традиційних торговельних майданчиків до електронних [1, с.166]. Так, комп’ютеризація операцій на фондових біржах сприяла зниженню вхідних бар’єрів для учасників фондових ринків та посиленню конкурентної боротьби між біржовими операторами, і як результат – підвищення ефективності функціонування біржі в цілому. Це сприяло переходу від традиційної біржової торгівлі до електронної (процес комп’ютеризації або автоматизації біржової торгівлі). Використання комп’ютерів у біржовій діяльності почалося задовго до поширення електронних торгів, адже спочатку вони виконували допоміжну роль на одному рівні з телефоном.

В умовах он-лайн торгівлі учасники керують процесом за допомогою спе-ціалізованого програмного забезпечення (торговельної платформи або інформаційної системи), яке підтримується он-лайн брокером. Брокери забезпечують доступ інвесторів до інформації, за що отримують комісію, а також збори за використання програмного забезпечення. Торгівля цінними паперами здійснюється у реальному часі.

Першою електронною біржею вважають біржу NASDAQ, яка розпочала свою діяльність 8 лютого 1971 року. Спочатку вона більше була схожа на електронну дошку оголошень, яка фактично не зв’язувала продавців та покупців [2]. У 1988 році на біржі була введена ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Сущенко Олександр
к.е.н., доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Адамова Анастасія
студентка 3-го курсу факультету міжнародної економіки та менеджменту зі спеціальності «Міжнародна економіка» ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org