Оптимізація діяльності інститутів спільного інвестування в Україні


У статті розглядаються питання діяльності інститутів спільного інвестування в Україні, основні заходи, спрямовані на розкриття та посилення інвестиційного потенціалу в контексті завдань подолання наслідків світової фінансової кризи для української економіки.

Проблеми, зумовлені світовою фінансовою кризою, зокрема масове вилучення капіталу інвесторами з вітчизняного фондового ринку, значне падіння курсу акцій, що котуються на вітчизняному фондовому ринку, глибока корекція основного індикатора фондового ринку – індексу ПФТС, суттєво посилені загальною недорозвиненістю фондового ринку загалом та його інфраструктури.

Чи не найбільша проблема, яка гальмує розвиток інституційних інвесторів в Україні в цілому та ІСІ зокрема – загальний стан розвитку фондового ринку, його інституційна незрілість. У даному контексті доцільно виділити наступні негативні властивості фондового ринку:

· превалювання неорганізованого ринку над організованим, що негативно позначається на прозорості фондового ринку, відлякує як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів;

· наявність кількох торговельних майданчиків, на яких здійснюються торги цінними паперами, що ускладнює контроль над операціями з цінними паперами та розповсюдження інформаційних індикаторів щодо кількісних та якісних параметрів операцій з ними;

· низька ліквідність фондового ринку; мала кількість цінних паперів, якими торгують на біржі, обмежена кількість інструментів фондового ринку;

· маніпуляції учасників фондового ринку з цінами з метою завищення вартості чистих активів інвестиційних фондів;

· незавершеність формування інституційної інфраструктури фондового ринку, її низька якість, зокрема, значною проблемою є відсутність єдиної ефективної депозитарно-клірингової системи.

Окремо слід наголосити на низьких темпах приведення нормативної бази, що врегульовує відносини у фінансовій сфері, до вимог міжнародних стандартів: запровадження міжнародних стандартів розкриття інформації: бухгалтерського обліку Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASC) та Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO).

Окрім загальних проблем, обумовлених низьким рівнем розвитку фондового ринку, ІСІ стикаються з низкою специфічних проблем.

1. Одна з основних проблем, яка не дозволяє в повній мірі використати інвестиційний потенціал ринку ІСІ – низький рівень поінформованості населення про переваги ІСІ. Більшість населення України не сприймає ІСІ як окремий альтернативний довгостроковий інструмент збереження та примноження капіталу. Зважаючи на те, що операції на фондовому ринку для переважної більшості населення є новим видом діяльності, проблемою є недостатня кількість консалтингових та інформаційних центрів, маркетингових фірм, які надавали б консультаційні послуги щодо розвитку фондового ринку в цілому та переваг ІСІ зокрема.

2. Ситуацію ускладнила світова фінансова криза, в результаті якої різко впала дохідність не венчурних ІСІ, що іще більше підірвало довіру до даного інвестиційного інструменту серед населення. Низька довіра зумовлена тим, що частина небанківських фінансових установ (зокрема, довірчі товариства, інвестиційні та пенсійні фонди) історично мають досить погану репутацію, пов’язану з «трастовою епопеєю» 90-х років...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Жеваго Аліна
асистент кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету

Фурсова Олена
асистент кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org