ВПЛИВ ФАКТОРІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ


Дослідження проблем інвестування економіки завжди перебувало в центрі уваги економічної науки. Така ситуація зумовлена тим, що, визначаючи процес економічного зростання в цілому, інвестиції чинять вплив на всі сфери господарської діяльності. У сучасних умовах господарювання вони є найважливішим засобом забезпечення становлення економіки країни, структурних зрушень у народному господарстві, технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівні. Активізація інвестиційного процесу є одним з механізмів соціально-економічних перетворень. Аналіз світового досвіду підтверджує, що іноземні інвестиції допомагають вирішенню проблеми недостатності власних грошей як джерела фінансування. При їх ефективному використанні країна може не тільки компенсувати нестачу внутрішніх інвестиційних ресурсів, а ще й підвищити ефективність виробництва та конкурентоспроможність вітчизняної продукції завдяки введенню новітніх технологій та засвоєнню проаналізованого прогресивного досвіду інших країн світу. Проте не можна стверджувати, що іноземні інвестиції є пріоритетним напрямом для вирішення цього питання в Україні. Вкрай важливим в даному разі є дослідження інвестиційного клімату країни.

Інвестиційний клімат безпосередньо впливає на основні показники соціально-економічного розвитку країни. Позитивний інвестиційний клімат сприяє вирішенню соціальних проблем, забезпечує високий рівень зайнятості населення, дає можливість оновлювати виробництво, провадити модернізацію й нарощування основних фондів підприємств, упроваджувати новітні технології тощо.

Ключовими стримуючими факторами інвестиційного клімату, котрі деактивізують індивідуальне інвестування, є:

1. Відсутність в Україні сталої стратегії та відповідного загальнонаціонального плану дій, який має бути прийнятним та дотримуватися усіма по-літичними «командами» та бути орієнтованим на забезпечення усім суб’єктам економічних відносин рівних економічних прав та обов’язків у здійсненні фінансово-економічної діяльності. Суттєвим недоліком розбудови сприятливого інвестиційного клімату є фокусування політики переважно на розвитку великого бізнесу і відставання у здійсненні регуляторної реформи, що гальмує розвиток підприємницького середовища в країні.

Зосередження заходів державних стратегій і програм на розподілі державних коштів чи наданні преференцій окремим групам господарюючих суб’єктів призвело до викривлення конкурентних можливостей на національному ринку та непрозорості в сфері розподілу ресурсів, не дало змоги сформувати на державному рівні єдине нормативно-правове поле реалізації економічної діяльності, яке у кінцевому підсумку і формує високомотиваційний інвестиційний клімат, привабливий для вітчизняних та іноземних інвесторів. Важливим негативним наслідком створення «інвестиційного клімату для обраних» стала втрата до-віри суспільства до влади.

Зміни, які сталися внаслідок по-літичної реформи, не сприяли підвищенню впевненості суспільства у дієвості економічного курсу, зокрема – ключових його складових: політики щодо захисту прав приватної власності, ринку землі, механізмів ПДВ ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Красножон Світлана
к.е.н., доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org