ХОЛДИНГОВІ МЕХАНІЗМИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ


У статті зроблено спробу проаналізувати економічну природу холдингових компаній. Визначено організаційно-економічний механізм функціонування холдингів, окреслено їх види залежно від типів інтеграції та видів діяльності. Проаналізовано основні переваги, що отримують суб’єкти господарювання від створення холдингових компаній. Окреслено особливості створення та діяльності холдингів в Україні.

Протягом останніх десятиріч у світовій економіці спостерігається активний розвиток процесів інтеграції як на макро-, так і на мікрорівні. У розвинутих країнах об’єднання підприємств стали об’єктивним рушієм розвитку національної економіки. Ці процеси є характерними і для України. На сьогодні у національній економіці існує велика кількість суб’єктів господарювання у різних галузях, які тією чи іншою мірою залучені до процесів інтеграції. У зв’язку з цим суттєво зріс інтерес до різних видів об’єднань підприємств, зокрема, до холдингових структур. В умовах національної економіки важливими є питання підвищення економічної ефективності виробництва. Одним із способів досягнення виконання цих завдань, згідно зі світовою практикою, є створення об’єднань підприємств у формі холдингових структур, що передбачає викуп підприємством контрольного пакету акцій іншого підприємства. Проте численні проблеми, що виникають при реалізації цього процесу, і надалі залишаються важливими для більшості підприємств холдингового типу та обумовлюють актуальність досліджень у даному напрямі.

Вагомий внесок у розроблення теоретичних та прикладних засад формування та функціонування об’єднань підприємств зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як С. Авдашева, Ю. Вінслав, І. Гончарова, А. Горбунов, П. Гохан, С. Грудницька, В. Данніков, Б. Деревянко, M. Джегерс, В. Джуринський, І. Зятковський, Ю. Іванов, В. Костюченко, І. Лукач, С. Науменкова, О. Романенко, С. Румянцев, В. Рябота, Г. Уманців, Л. Федулова, І. Храброва, А. Шаститко та інші дослідники.

Разом з тим слід наголосити, що, незважаючи на значні досягнення в теорії холдингових структур, існують значні розбіжності щодо тлумачення категорій за даною тематикою, недостатньо виокремлено місце холдингових структур серед інших видів інтеграційних об’єднань підприємств, аналіз ефективності діяльності холдингових структур з урахуванням специфіки вітчизняної економіки. Подальшого дослідження потребують питання сутності та основних ознак холдингових компаній, форм взаємодії корпоративних підприємств, що входять до складу холдингу. У цьому зв’язку метою статті є розроблення теоретичних положень і прикладних рекомендацій щодо вдосконалення процесу діяльності холдингових структур з урахуванням особливостей економічних перетворень в Україні.

Аналіз причин утворення холдингових структур дав змогу виділити основні з них, серед яких:

а) холдинги формуються як результат економічної концентрації підприємництва;

б) холдинги створюються з метою економії витрат на кваліфіковані кадри, наукові розробки тощо;

в) холдинги формуються з метою реєстрації та використання єдиних для всіх підприємств групи торгових марок;

г) холдинги полегшують завдання організації постачання, маркетингу ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Уманців Юрій
д.е.н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org