ПРОЗОРІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


Стаття присвячена низці проблем прозорості (транспарентності) державних фінансів. Вони стосуються дослідження таких питань, як зміст понять «прозорість державних фінансів» і «прозорість бюджету», механізм забезпечення прозорості державних фінансів, проблеми прозорості державних фінансів в Україні.

Побудова сучасних фінансових відносин вимагає серйозних підходів до визначення якісних характеристик взаємодії держаних органів, населення, бізнес-кіл. Розвиток економічної думки, поглиблення розуміння взаємозалежностей мікро- та макроекономічних процесів обґрунтовують об’єктивну потребу належного розкриття інформації про їх фінансово-господарський стан як комерційними структурами, так і державними органами. Це створює підставу для побудови ефективної взаємодії державного і приватного секторів економіки на благо досягнення сталого розвитку суспільства та кожного з його членів.

Протягом останніх двох десятиліть усе більшої актуальності набувають питання транспарентності функціонування держави. Це є закономірним наслідком інтернаціоналізації господарського життя та глобалізації його розвитку. Загострення питань, які стосуються формування умов для сталого розвитку, недопущення регіональних та глобальних фінансових криз, зумовлюють об’єктивну необхідність ефективного ризик-менеджменту та забезпечення фінансової безпеки. У вирішенні цих проблем центральне місце, цілком слушно, належить провідній ланці державних фінансів – бюджету, тому що він концентровано виражає цілі й завдання національного розвитку, основні заходи й засоби їх досягнення, наміри уряду тощо. Економісти вважають бюджет «універсальним інструментом контролю», оскільки завдяки його безпосередньому зв’язку з валовим внутрішнім продуктом та соціально-економічною ситуацією, а також масштабним перерозподільним процесам бюджет держави здатний «сигналізувати» про динаміку ВВП та розвиток національної економіки в цілому. Саме тому оприлюднення бюджетної інформації набуває особливого значення в сучасному світі.

Прозорість діяльності держави є предметом наукових досліджень та обговорення науковців і практиків як у західній літературі, так і в роботах українських та російських дослідників, серед яких Дж. Акерлоф, О. Афанасьєва, В. Гурковський, Н. Колесникова, Дж. Копітц, А. Макаров, С. Прокофьєв, О. Пухкал, С. Сіманскі, М. Спенс, Дж. Стігліц та інші. Як правило, увага вітчизняних та російських науковців зосереджена на питаннях політично-демократичного характеру: яким чином прозорість впливає на демократизацію суспільства, розвиток громадянського суспільства, наскільки вона сприяє формуванню відповідального уряду, недопущенню зловживань з боку влади та боротьбі з корупцією, кращій організації державного адміністрування тощо. Але проблема забезпечення транспарентності держави має також ще один значущий ракурс – фінансовий. Прозорість державних фінансів і бюджету як їх центральної ланки можна вважати одним із ключових параметрів ефективності державного управління. Саме цьому питанню й присвячене дане дослідження, мета якого полягає в аналізі механізму забезпечення та шляхів досягнення ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Гладченко Лідія
асистент кафедри фінансів КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org