ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ


У статті досліджено сутність трансакційних витрат з позицій різних підходів. Запропоновано види і склад трансакційних витрат у фінансовому секторі економіки. Визначено макроекономічні чинники впливу на розмір трансакційних витрат у фінансовому секторі.

Останнім часом увага багатьох українських дослідників сконцентрована на стані вітчизняного інституційного середовища, а також інституційних чинниках, в яких створюються і розвиваються суб’єкти господарювання. Відчувається посилений інтерес до проблем бюрократичних перепон і корупції чиновників, неплатежів між підприємствами, ухилення від оподаткування і криміналізації бізнесу. На практиці розв’язання цих проблем пов’язане насамперед з додатковими втратами, які, на відміну від прямих (виробничих) витрат, носять назву трансакційних. Якщо спершу трансакційні витрати розумілись як витрати функціонування ринкового механізму, то сьогодні їх прийнято вважати витратами функціонування економічної системи, в тому числі і її фінансового сектору. Чим складнішою є фінансова система, тим більше у ній опосередкованих зв’язків і відносин, задіяних економічних суб’єктів, і тим актуальнішою є проблема трансакційних витрат, що створюються системою фінансових відносин.

В зарубіжній економічній літературі розроблення проблеми трансакційних витрат підпорядковане вузькопрагматичним міркуванням, хоча і пов’язане з необхідністю пояснення процесів обміну, що відбуваються в ринковій економіці. Введення Р.Коузом у 1937 р. у широкий вжиток поняття «трансакційні витрати» було потім використане і конкретизоване представниками різних напрямів економічної науки. Особливої наукової значимості набули дослідження А.Алчіана, Дж.Б`юкенена, О.Вільямсона [12], Г.Демсеца, Дж.Джоунса, Т.Еггертссона [13], К.Ерроу, Дж.Коммонса, Р.Коуза [2], К.Менара [4], П.Мілгрома і Дж.Робертса [12], Д.Норта [5; 6; 16], М.Олсона, С.Пейовича, Е.де Сото [11], Г.Таллока, Дж.Волліса [16], Е.Фуруботна та інших. Дослідження методологічних і практичних основ трансакційних витрат можна знайти у наукових розробках російських вчених В.Воль-чіка, Р.Капелюшнікова, Г.Клейнера, В.Кокорєва, Я.Кузьмінова, С.Малахова, Р.Нурєєва, А.Олєйніка [8], В.Радаєва [10], В.Тамбовцева, А.Шастітко, М.Юдкевича та інших. Для вітчизняної наукової літератури поняття трансакційних витрат є достатньо новим. Існуюча література поки що не повною мірою відображає процеси, що відбуваються в економічному житті України на сучасному етапі розвитку з позицій трансакційного підходу, проте завдяки роботам С.Архієреєва, І.Булєєва, А.Гриценка, В.Дементьєва, І.Коропецького, В.Новицького, Ж.Поплавської [9],

А.Ткача та інших розкрито питання сутності, класифікації, ролі трансакційних витрат у процесах ринкової трансформації економіки України, формування її інституційної організації. Разом з тим, незважаючи на посилення уваги до даної категорії, дослідження трансакційних витрат у фінансовому секторі (частині економіки, що включає фінансові корпорації, які спеціалізуються на фінансових послугах чи допоміжній фінансовій діяльності) залишаються недостатніми.

Метою статті є дослідження трансакційних витрат, їх видів і структури у фінансовому секторі економіки, узагальнення чинників, що мають визначальний вплив на розмір трансакційних витрат у цьому секторі економіки ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Коваленко Юлія
к.е.н. доцент, Національний університет ДПС України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org