Домогосподарства на фондовому ринку: зарубіжний досвід та вітчизняні реаліїДомогосподарства відіграють особливу роль в ряду суб’єктів фінансового ринку, про що свідчить досвід країн з розвиненою ринковою економікою. Відповідно, державні органи влади цих країн докладають максимальних зусиль для стимулювання їх інвестиційної активності. Саме заощадження громадян заклали стабільну основу сталого розвитку реального сектору економіки США, Великобританії та багатьох інших розвинених країн.

З цілого ряду причин у практичній площині спостерігається певна однобокість у питаннях інвестиційної діяльності, оскільки держава робить акцент на першочерговість залучення іноземних інвестицій в національну економіку, а внутрішні резерви зростання часто ігноруються. В умовах дефіциту фінансових ресурсів, необхідності тотального переозброєння вітчизняних підприємств Україна потребує розробки та впровадження інвестиційної концепції, яка дозволить безболісно інтегруватися до світової економічної спільноти, подолати явне технологічне відставання.

Одним з першочергових завдань є відновлення довіри до держави та інститутів фінансового ринку з подальшим перетворенням заощаджень громадян у інвестиційні ресурси для реального сектору економіки.

Питання інвестиційної діяльності домогосподарств на фінансовому ринку розглядалися в роботах Суторміної В., Рубцова Б., Міркіна Я., Дороніна І., Хмиз О., Тьюлза Т., Михайлова Д., Брейлі Р., Майерса С. та багатьох інших науковців.

Важливим чинником, що визначає активність домашніх господарств на фондовому ринку, особливо, на ринку акцій, є національна модель корпоративного управління. Основні параметри ринку акцій, як правило, в кілька разів нижчі в країнах з континентальною (німецькою) моделлю – Німеччині, Франції, ніж у країнах, де існує англосаксонське право – США, Великобританії, Канаді. За даними World Federation of Exchanges, в 2001 році у Великобританії за рахунок випуску акцій фінансувалося 12,2 % валових інвестицій, тоді як у Німеччині лише 0,7 %. За оцінками Німецького інституту акцій станом на середину 90-х років минулого століття у Франції

10,1 % населення мали у власності акції, у Німеччині 5,4 %, у Великобританії 17,5 %, у США 21,1 %.

Аналіз статистичних даних по США, проведений вітчизняним вченим Суторміною В.М., показав визначальну роль домогосподарств на фінансовому ринку, які є основними постачальниками поточних заощаджень (більше 60 %), другим за величиною інвестором у реальні активи (47,5 %), «монополістом» у сфері валових інвестицій у фінансові активи (70 %) [4]. Зазначимо, що саме значення домогосподарств у формуванні заощаджень та перетворенні їх на інвестиційні ресурси мають бути у центрі уваги, а не тільки кількість цінних паперів, що ними володіють фізичні особи. Різниця в показниках між країнами з різними моделями корпоративного управління свідчить про специфіку взаємовідносин між підприємствами та фінансовим сектором, а не про ефективність фінансових ринків та роль на них домогосподарств. Необхідно враховувати непряме володіння ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Красножон Світлана
к.е.н., доцент, доцент кафедри інвестиційної діяльності
©  2001 - 2019  securities.usmdi.org