Поняття економічного ризику в контексті концепції ССFНевизначеність є невід'ємною складовою дійсності. Невизначеність ситуації обумовлена тим, що вона залежить від нескінченної множини факторів, виявлення і оцінка яких є надзвичайно важкою задачею. До таких факторів можна віднести, по-перше, зміни стану зовнішнього середовища у результаті соціальних, політичних, економічних та інших процесів (при цьому можна зауважити, що швидкість протікання цих процесів у сучасних умовах значно зростає, що спричинює підвищення рівня невизначеності); по-друге, наявність широкого кола суб'єктів, котрі беруть участь у різноманітних відносинах, рішення яких базуються на суб'єктивних оцінках подій.

В умовах ринкової економіки питання прийняття рішень з урахуванням невизначеності, а, отже, і породжуваних нею ризиків, набувають усе більшої актуальності для суб'єктів економічних відносин. Це пов'язане з тим, що економічну відповідальність за прийняті рішення, як правило, несуть суб'єкти економічних відносин.

У зв'язку з цим питання виявлення, оцінки і управління ризиками становлять великий практичний інтерес для суб'єктів економічних відносин. Практична актуальність даного питання породила необхідність подальшого теоретичного дослідження сутності ризику та методів його обрахування.

Ми змушені констатувати, що існуючі публікації свідчать про неоднозначність трактовок поняття «ризик» різними авторами.

За словником С.І.Ожегова, ризик визначається як «можливість небезпеки, невдачі» [1].

В.П.Савчук, С.І.Прилипко, О.Г.Величко у книзі «Аналіз і розробка інвестиційних проектів» стверджують, що «у загальному випадку під ризиком розуміється можливість того, що станеться якась небажана подія. У підприємницькій діяльності ризик прийнято ототожнювати з можливістю втрати підприємством частини своїх ресурсів, зниженням планованих доходів або появою додаткових видатків у результаті здійснення певної виробничої або фінансової діяльності» [2].

М.Г.Лапуста і Л.Г.Шаршукова у своїй книзі «Ризики у підприємницькій діяльності» на основі аналізу підходів до трактовки «ризику» представників класичної школи (Дж.Мілля, Н.У.Сеніора), неокласиків економічної науки (А.Маршалла і А.Пігу), сучасних дослідників (В.Абчука, А.Альгіна, Л.Растригіна, Б.Райзберга) визначають ризик як «небезпеку потенційно можливої, вірогідної втрати ресурсів або недоодержання доходів у порівнянні з варіантом, який розрахований на раціональне використання ресурсів у даному виді підприємницької діяльності… Ризик – це загроза того, що підприємець понесе втрати у вигляді додаткових видатків або отримає доходи нижчі за ті, на які він розраховував» [3].

У книзі В.В.Ковальова «Фінансовий аналіз» зазначається, що «у найбільш загальному вигляді під ризиком розуміють вірогідність виникнення збитків або недоотримання доходів порівняно з прогнозованим варіантом… Зокрема ризик може бути визначений як рівень певної фінансової втрати, вираженої: а) у можливості не досягти поставленої мети; б) невизначеності прогнозованого результату; в) суб'єктивності оцінки прогнозованого результату» [4].

В.В.Вітлінський і Г.І.Великоіваненко, котрі присвятили питанням ризику і його оцінці багато наукових публікацій, визначають, що «економічний ризик – це об'єктивно-суб'єктивна економічна категорія в діяльності суб'єктів господарювання, яка пов'язана з ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Галасюк Валерій
академік АЕН України, генеральний директор аудиторської фірми «Каупервуд», член Президії Ради Спілки аудиторів України, член Аудиторсько

Сорока Марія
консультант аудиторської фірми «Каупервуд»

Галасюк Віктор
лауреат конкурсів молодих оцінювачів Українського товариства оцінювачів
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org