Відповідальність посадових осіб органів управління акціонерних товариств


Посадовими особами органів управління АТ згідно чинного законодавства України є фізичні дієздатні особи, обрані до органів управління товариства. А саме: голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії (ревізор АТ), а також голова та члени інших органів управління товариства, якщо його утворення передбачено статутом товариства. Посадові особи обираються у порядку обумовленому статутом та відповідними внутрішніми нормативними положеннями АТ. Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», посадових осіб наглядової ради та членів ревізійної комісії (ревізора) обирають загальні збори акціонерів, а обрання та відкликання членів виконавчого органу – є прерогативою наглядової ради. Водночас, якщо статутом АТ це питання буде віднесено до компетенції загальних зборів, то повноваження члена виконавчого органу можуть припинятися і за рішенням зборів.

З усіма посадовими особами АТ укладається трудовий або цивільно-правовий договір, у якому визначаються їх права, обов’язки, відповідальність, умови та порядок оплати праці, підстави припинення та наслідки дострокового припинення договору, зобов’язання щодо нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної (інсайдерської) інформації, оприлюднення конфлікту інтересів та ін. Посадовими особами у АТ не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства. Також не можуть бути посадовими особами АТ особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності (у АТ, що провадить цей вид діяльності), а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Черпак Антоніна
аспірантка кафедри менеджменту КНЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2019  securities.usmdi.org