ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ


У статті розглянуті передумови та теоретичні засади формування відносин банків зі своїми клієнтами на сучасному етапі розвитку української економіки та досліджено основні проблеми їх взаємодії.

Актуальність проблеми. Сутність та специфіку використання банками фінансових інструментів можна розкривати на основі визначення загальних теоретичних засад інвестиційної діяльності. Ведучи мову про інвестиційну діяльність банків, слід говорити про певний комплекс активних і пасивних операцій, які здійснює банк у напрямку розроблення ефективних стратегій залучення фінансових ресурсів та їх подальшого спрямування на інвестиційні потреби в будь-якому секторі економіки - реальному чи фінансовому, а також на власні потреби [1].

Банківські установи відіграють особливу роль у сфері інвестування. Адже банківська система спроможна акумулювати значні розпорошені й тимчасово вільні фінансові ресурси та здійснювати ефективне управління ними в процесі реального і фінансового інвестування. Це актуально для України, якій притаманні насамперед елементи скорочення фінансових ресурсів, необхідних для ефективних структурних перетворень на основі сучасних вимог технологічного розвитку.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Комарницька Р, Шевчук В, Пересада А, Вовчак О, Васюренко О, Н. О. Татаренко, Примостка Л. О, Нікітін А. В, Майорова Т. В, Игонина Л. Л.

Незважаючи на ґрунтовність теоретичних банківських стосунків, недостатньо дослідженими залишаються напрями та можливості їх застосування.

Детальний аналіз літературних джерел свідчить про недостатню увагу науковців до питання економічної сутності банківських інвестицій...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Василишен Юрій
к.е.н., доцент
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org