РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УКРАЇНІБудь-яка модель модернізації економіки України обов'язково передбачає реформування та підвищення ролі аграрного сектору. Цілком зрозуміло, що важливе місце сільського господарства у переформатуванні вітчизняної економіки визначається гострими проблемами, що спіткали людство під час вирішення продовольчої проблеми.

Ще кілька десятиліть тому вважалося, що розвиток технологій дасть можливість забезпечити достатні масштаби виробництва продукції сільського господарства. В тім, такі очікування в значній мірі не справдилися, а світовий аграрний сектор все більше продукує негативні сигнали для своїх учасників, загрожуючи економічними та соціальними катаклізмами [4; 12].

Разом з тим, виділені вище тенденції в глобальних масштабах поєднуються зі значними позитивними трансформаціями в українському сільському господарстві, початок яких припадає на 2000-і рр.. Аграрна орієнтація національної економіки та окремих регіонів України, яка ще зовсім нещодавно розглядалася багатьма дослідниками в негативному контексті, зараз перетворилася на один із ключових позитивних факторів конкурентної боротьби на світовій арені як для держави, так і для окремих експортноорієнтованих підприємств.

Зростання ролі аграрного сектору в глобальних процесах викликало підвищення зацікавленості до аграрного ринку з боку економічної науки. Зокрема, слід назвати праці вітчизняних науковців - О. Альшанової, В. Амбросова, А. Борщ, А. Кириченко, В. Клюкач, О. Коваль, В. Кудрицький, Ю. Лупенка, О. Павленко, Б. Панасюк, О. Правдюк, В. Юрчишин - які досліджували ті чи інші аспекти розвитку сільського господарства в Україні та світі.

В тім, незважаючи на численні роботи, динамічність глобальної еконо-міки часто вимагає обґрунтування абсолютно нових підходів до стратегії розвитку сільського господарства. Кожна із розвинених країн обрала свій шлях вирішення продовольчої проблеми. Відповідно, просте перенесення зару-біжного досвіду на вітчизняні терени може не дати очікуваних позитивних результатів.

В Україні вказані проблеми ускладнюються відсутністю інституційних передумов для стрімкої трансформації в аграрному секторові, що призводить, насамперед, до неефективності ринків, суттєвого технологічного відставання українських виробників та погіршення їх конкурентних позицій на глобальному ринку продовольства.

Їх вирішення можливе в тому числі і через якісні та кількісні зміни у фінансовому забезпеченні розвитку сільського господарства в Україні. Важливу роль в таких процесах може і повинна відігравати держава. Саме державна аграрна політика може суттєво змінити конкурентний ландшафт на внутрішньому аграрному ринку України, забезпечити лідерство вітчизняних підприємств на зовнішньому ринку.

З врахуванням викладеного вище, мета статті - обґрунтування оптимальних сценаріїв щодо фінансового забезпечення аграрного сектору в Україні та визначення ролі держави у таких процесах.

Підкреслимо, що за своїм географічним розташуванням, кліматичними умовами і т. ін. наша країна здатна ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Бірюк Сергій
к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародні фінанси ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кулішова Вікторія
Центр цінових експертиз ДП «Зовнішторгвидав України»
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org