МАКРОФІНАНСОВІ СТАБІЛІЗАТОРИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ (за підсумками Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції)


Досліджено роль та значення макрофінансових стабілізаторів в системі регулювання економічного циклу, визначено індикатори макрофінансової ста-більності. За результатами Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції сформовано рекомендації та пропозиції щодо використання фіскальних інструментів, податків та інструментів фінансового ринку в якості макрофінансових стабілізаторів.

Сучасна економічна система характеризується циклічністю свого розвитку. Формування загального тренду її динаміки відбувається в умовах становлення та розвитку глобальної економіки, що поєднує в єдину систему економічні процеси різних країн.

Стабільне фінансове становище держави є об'єктивною умовою її еконо-мічного розвитку і зростання суспільного добробуту. Соціально-економічний розвиток суспільства, нарощування виробничого, науково-технічного та культурного потенціалів - основні задачі, які постають перед будь-якою державою. Сучасне середовище, в якому функціонують економічні системи всіх країн, характеризується нестабільністю свого розвитку. Визначальну роль у формуванні та підтримці стабільного розвитку економіки будь-якої держави відіграє фіскальна та монетарна по-літика уряду. Значний внесок у дослідження політики макрофінансової стабілізації зробили такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Г.Дж. Скіназі, Дж. Стілер, Дж.Стейн, Р.Фергюсон, С.А. Буковинський, В.М. Геєць, І.О. Лютий, С.Я. Огородник, В.М. Опарін, М.І. Савлук, В.М. Суторміна, В.М. Федосов, С.І. Юрій та ін.

Існує багато підходів до формулювання поняття фінансова стабільність у різних країнах світу. У розробках Банку Англії (Bank of England) під фінансовою стабільністю країни розуміється наявність стабільної фінансової системи, спроможної ефективно виконувати свої функції з надання необхідної кількості фінансових послуг реальній економіці. При цьому важливе значення має тісний взаємозв’язок макроекономічної, монетарної, фінансової стабільності: порушення діяльності фінансової системи безпосередньо позначається на ефективності монетарної політики, а макроекономічна стабільність забезпечує підґрунтя для зміцнення фінансової системи1. Народний банк Польщі (National Bank of Poland) трактує стабільність фінансової системи як ситуацію, коли система безперервно й ефективно виконує всі свої функції, навіть за умов значних неочікуваних і негативних шоків2. Важливого значення ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Малік Євгенія
к.е.н., доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Табакова Тетяна
асистент кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org