НАПРЯМИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ


Обґрунтовано необхідність реформування місцевих фінансів як важливої складової процесу економічних трансформацій в Україні. Визначено, що серед основних чинників зменшення рівня диференціації розвитку адміністративно-територіальних одиниць зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування є впровадження ефективних механізмів інноваційної політики та розробка методології щодо кількісних та якісних показників оцінки ефективності управління коштами місцевих бюджетів. Розкрито основні напрями розбудови системи місцевих фінансів.

До закономірностей розвитку сус-пільства слід віднести об'єктивний процес економічних трансформацій, який доводить, що ефективна організація бюджетної системи, незалежно від її моделі має ґрунтуватися на: фінансових інститутах, які здійснюють чітко визначені функції, взаємодіючі між собою в процесі прийняття оптимальних бюджетних рішень; законодавчо встановлених, чітких, деталізованих процедурах, нормах та принципах організації бюджетного процесу.

Важливою складовою процесу економічних трансформацій в Україні є реформування місцевого самоврядування, що є вагомим фінансовим інститутом забезпечення демократичного розвитку країни. Інститут місцевого самоврядування надає можливість раціонально децентралізувати та деконцетрувати певні функції органів державної влади, відповідно забезпечити стимулювання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і практичних аспектів організації системи місцевого самоврядування, місцевих фінансів, функціонування місцевих бюджетів присвячені праці таких зарубіжних вчених, як Дж.Б'юкенен [1], Дж.Стігліц [2], В.Парето [3],

І.Янжула [4]; вітчизняних вчених: В.Василик [5], Кравченко [6], І.Чугунов [7], С. Юрій [8] та інші.

Метою статті є розкриття напрямів розбудови системи місцевих фінансів.

Основні результати дослідження. Процес становлення сучасної моделі організації місцевих фінансів розпочався в XVIII столітті на основі визнання теорії природних прав, що базується на ідеях свободи інститутів суспільства по відношенню до держави, природного права, що враховує реальні процеси розвитку прав людини разом з розвитком суспільства, який зумовив дослідження питань про роль та взаємовідносини особистості і держави, місцевих і центральних органів влади, відповідно виникнення теорій місцевого самоврядування: вільної громади; громадівської, державницької, муніципального дуалізму, соціального обслуговування; локалістської; суспільного вибору; дуалістичної держави тощо.

Розвиток теорій місцевого самоврядування визначив основоположний принцип розподілу повноважень між органами влади різних рівнів, який полягає в організації суспільних інститутів, виходячи із можливостей забезпечення оптимального рівня якості та ступеня наближення надання суспільних послуг до безпосереднього споживача. Основою забезпечення якісного рівня місцевого управління виступає принцип самостійності, який передбачає наявність прав та ресурсів, які надають можливість здійснювати вибір шляхів реалізації завдань соціально-економічного розвитку територій, розробки стратегії та тактики їх вирішення.

У сучасних умовах фінансово-економічні чинники здійснюють вагомий вплив на правове регулювання ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Макогон Валентина
к.е.н., старший науковий співробітник відділу бюджетної системи Науково-дослідного фінансового інституту КНТЕУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org