Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства


У статті розкриваються сучасні методи мотивації праці персоналу підприємства, визначається мотиваційний потенціал підприємства, наводиться класифікація мотивів до праці персоналу за видами мотивації, визначено вплив зовнішніх та внутрішніх чинників мотивації на результативність діяльності підприємства.

Актуальність дослідження. На зламі тисячоліть упродовж першого десятиліття ХХІ століття особливо помітною стала трансформація етично-моральних установок в неформальному житті людей, коли масова свідомість виявилась не готовою до радикальної зміни поглядів, до нової економічної поведінки, різкого розмежування населення на бідних і дуже багатих. Останній чинник особливо негативно впливає на трудову мотивацію, бо зростаюче з кожним роком розшарування населення за рівнем доходів зумовлене не якістю і кількістю праці, а можливостями доступу до корупційних схем, збагачення [4].

Тому метою дослідження є визначення сучасних методів мотивації праці персоналу та відображення їх впливу на результати діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу. Також постала доцільність в подальшому розвитку існуючих підходів до регулювання операцій на фондових ринках з огляду на новітні тенденції їх розвитку в умовах глобалізації з урахуванням елементів мотиваційного механізму учасників ринку цінних паперів.

У результаті аналізу основних економічних теорій ми робимо висновок про пріоритетність індивідів в економічних відносинах, що дає підстави вважати пріоритетними мотивації індивідуальних інвесторів у мотиваційному механізмі учасників інвестиційного процесу. Такий новий підхід дозволяє виділити у мотиваційному механізмі учасників інвестиційного процесу групи видів мотиваторів інвестування (зовнішня ситуація, власні можливості, умови досягнення цілей, переваги, моральний контроль, наслідки дії), сторін мотиваційного механізму (самомотивація та зовнішня мотивація), які реалізуються в різних формах, залежно від етапу становлення інвестора (спеціаліст, підприємець, власне інвестор). Мотивація індивідуальних інвесторів є базовою щодо інших мотиваційних рівнів (колективні форми інвестування та підприємництва), її стан та розвиток спрямовують дію підприємств, установ (у тому числі міжнародних), держави як інвесторів.

Можемо запропонувати комплексний підхід до визначення поняття мотивації як динамічного процесу формування мотиву, оскільки в літературі окремо пропонуються такі визначення:

· мотив - це потреба (у цьому випадку мотив виступає як спонукальна сила, яка не має спрямованості);

· мотив - це предмет задоволення потреби (з цього погляду мотив має спрямованість, але не пояснює її причину);

· мотив - це підстава (у рамках такого підходу дається пояснення причини та змісту чи дії вчинку, але відсутнім є пояснення функції, що спонукають до них).

На нашу думку, для розуміння сутності мотиву необхідно розглянути всі визначення в комплексі. Це дозволить говорити про мотиваційні ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Кушнерик Олена
аспірант кафедри фінансів Інституту економіки і менеджменту Університету «Україна»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org