Підвищення ефективності функціонування банків України на основі використання інноваційних банківських технологій та розробки нових банківських продуктів і послуг


У роботі розглядаються підходи до підвищення ефективності функціонування банків України на основі використання інноваційних банківських технологій та розробки нових банківських продуктів і послуг.

Постановка проблеми. Поступовий розвиток наближає банки України до міжнародних стандартів управління і сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності. На цьому тлі впровадження сучасних банківських технологій і розробка нових банківських продуктів актуальна і посилює режим функціонування українських банків. Відмічаючи загострення конкурентної боротьби на банківському ринку, вважаємо, що банки повинні освоювати сучасні технології, щоб не програвати в якості і вартості продуктів, які пропонують своїм клієнтам. Саме тому актуальними питаннями банківської діяльності є використання інноваційних банківських технологій та розробка нових банківських продуктів і послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед зарубіжних фахівців думку, що у сфері банківських послуг надзвичайно актуальним є використання інноваційних банківських технологій, обстоюють такі вчені, як П. Чевертон, Н. Вудкок, М. Стоун, В. Цайтамл. Серед вітчизняних вчених необхідно відзначити праці І. Брітченко, В. Герасимчук, О. Грищенко, А. Єпіфанова, С. Ілляшенка, М. Мируна, А. Нікітіна, І. Спіцина, Я. Спіцина, О. Христофорової, О. Солодкої, Н. Шульги, в яких зазначаеться важливість набуття банком важливих конкурентних переваг за рахунок впровадження нових банківських продуктів та послуг.

Мета статті полягає у доведенні впливу швидкого розвитку інформа-ційно-комунікаційних технологій на умови надання банківських послуг та ефективність функціонування банків у всьому світі, а також у представленні практичних рекомендацій для розробки нових і модифікації існуючих банківських продуктів і послуг.

Основний матеріал. За умов фінансової глобалізації стабільне, довготривале та успішне функціонування банку повинно забезпечуватися соціально-орієнтованим управлінням банківською діяльністю, в тому числі й інноваційною. Це передбачає як запровадження інтегрованої системи мотивації працівників банку до інновацій і реалізацію методів стимулювання творчої активності працівників банку, так і застосування новітніх підходів до методологіч-них основ реалізації маркетингової

політики банків.

Реалізуючи завдання підвищення конкурентоспроможності, банки повинні впроваджувати сучасні банківські технології і розробляти нові банківські продукти [1,2]. Вважаємо, що банки ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Білошапка Вікторія
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської справи КНЕУ

Данилюк Євген
асистент кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org