ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ НИМ


Економічна криза в Україні протягом 2008-2009 рр. стала головною причиною скорочення персоналу в банківському секторі. Несприятливі економічні умови в країні викликали фінансові проблеми та нестачу робочих місць в банках. У скороченні персоналу менеджери банків вбачали єдиний можливий спосіб зменшення витрат і підвищення продуктивності. Багато літературних джерел присвячено вивченню як позитивного, так і негативного впливу трудового потенціалу на діяльність банків. Разом з тим залишаються невизначеними питання компонентів трудового потенціалу банку та потребують оцінки тенденції управління ним, і це визначає актуальність статті. В роботі роз-глядаються підходи до визначення терміну «трудовий потенціал» банку, його компоненти та тенденції управління ним.

Постановка проблеми. До числа основних чинників, що визначають нарощування економічного потенціалу банків, належать наступні:

· кількісне зростання обсягу ресурсів - носіїв трудового, інтелектуального, матеріально-технічного потенціалу;

· позитивні якісні зміни всіх видів ресурсів, що дозволяють збільшити потенціал;

· встановлення і стабільність необхідної пропорційності всіх видів ресурсів і всіх компонентів потенціалу;

· підвищення ефективності використання банківського потенціалу і його складових;

· наявність загальної позитивної тенденції економічного розвитку в країні і в банківському секторі економіки [1]

Отже, як бачимо, трудовий потенціал посідає одне з провідних місць в системі нарощування економічного потенціалу банків, саме тому дослідження його сутності, компонентів та тенденцій управління ним є актуальним в сучасних умовах фінансової глобалізації. Важливо з'ясувати також зв'язок між таким варіантом управління трудовим потенціалом банку як скорочення персоналу та економічним потенціалом банків України

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Трудовий потенціал насамперед є однією з ключових підсистем людського потенціалу. Носіями трудового потенціалу є лише працездатні громадяни. Сучасний банк працює в умовах постіндустріального суспільства, тому саме розвиток трудового потенціалу є запорукою отримання банківського прибутку, отже, зміцнення економічного потенціалу банку в цілому.

Визначення терміну «трудовий потенціал» розглядають такі вчені, як Єсінова Н.І., Матюха М.М., Грішнова О.А., Карпіщенко О.І., Маслов Е.В., Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е., Низова Л.М., Соболева И., Маслова И., Белозерова С.

Так, Грішнова О. А. визначає трудовий потенціал як інтегральну оцінку, кількісні і якісні характеристики активного населення, розрізняючи при цьому трудовий потенціал окремої. Маслов Е.В. характеризує трудовий потенціал як певні можливості, що можуть бути мобілізовані для досягнення конкретної мети [2].

Матюха М. М. вважає, що трудовий потенціал - це ресурсна категорія ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Ленін Дмитро
аспірант кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org