Сучасні тренди українського біржового ринку акцій


У статті досліджуються динаміка основних показників біржового ринку акцій України. Зокрема проаналізовані: тренди українських біржових індексів у 2001-2013 роки та показників ринкової капіталізації; динаміки показників обсягу торгівлі, розміру середнього розміру біржової угоди та середньоденного обсягу торгівлі акціями. В результаті сформульовано висновки щодо наявності характерних для цього ринку трендів.

Постановка проблеми. Сучасний український біржовий рівень акцій в умовах глобальної фінансової кризи набув нових властивостей. У кризові 2008-2012 роки саме ключові тренди показників цього ринку слугували найкращими індикаторами, за допомогою яких можна було здійснювати моніторинг масштабів та глибини фінансової кризи та потужність її хвиль.

Аналіз останніх наукових

досліджень та публікацій

Проблеми біржового ринку акцій в Україні постійно знаходяться у центрі уваги наукової спільноти. На особливу увагу заслуговують роботи Дегтярьової Н.В. [3], Іваницької О.М.[4], Кіктенка О.В. [5], Леонова Д.А. [6], Мозгового О.М., Хоружого С.Г. [6,7], Шелудько Н.М. [11], Шишкова С.Г. [2,9], Шкодіної І.В. [1,8], Федосова В.М. [6] та інших.

Мета статті - виявити ключові тренди біржового ринку акцій України у 2012 році як основу для подальшого дослідження парадигмальних зрушень та еволюційних процесів його розвитку.

Виклад основного матеріалу

Український біржовий ринок закінчив 2012 рік, як і 2011 рік, у «червоній зоні»: падіння біржових індексів досягло майже 40%. За рівнем індексів та обсягів біржових торгів акціями провідних українських бірж ми перебуваємо, практично, на мінімумах 2008-2009 років.

На біржовому ринку акцій у якості найбільш презентабельних індикаторів слугують насамперед біржові індекси. В Україні сьогодні розраховуються два міжнародно-визнаних біржових індекси:

· Індекс українських акцій Української біржі (індексна корзина - 10 емітентів, розраховується з 26 березня 2009 року, початкове значення -500); {Ukrainian Equities Index UX: IND в Bloomberg (www.bloomberg.com)};

· Індекс ПФТС фондової біржі ПФТС (індексна корзина - 20 емітентів, розраховується з 1 жовтня 2007 року, початкове значення - 100), {Ukraine PFTS Index PFTS:IND в Bloomberg (www.bloomberg.com)}.

До початку діяльності у 2008 році в Україні ПАТ Українська біржа, лідером та індикатором українського біржового ринку акцій була ФБ «ПФТС», що функціонувала до 2006 року в статусі торгово-інформаційної системи, а потім отримала статус фондової біржі. Питома вага ПФТС на регульованому ринку багато років перевищувала 85-95% регульованого обігу акцій. Починаючи з 2009 року, ФБ ПФТС починає втрачати свою монополію бути головним біржовим ринком акцій. У 2009 році на провідні позиції у біржовій торгівлі акціями стрімко вийшла Українська Біржа, яка у подальшому перетворилась на центр ліквідності вітчизняного біржового ринку акцій.

Вітчизняний біржовий ринок акцій з початку свого існування формувався як частина глобального ринку. Перед кризою 2008 року, за оцінками експертів, питома вага нерезидентів у обсязі угод з акціями нерідко становила ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Ройко Ігор
аспірант кафедри Фінансові ринки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org