Європейський Союз та Україна: порівняльний аналіз конкурентного середовища


В статті показано ключові характеристики конкурентного середовища країн Європейського Союзу та України, проведено їх порівняльний аналіз в контексті розширення економічних взаємозв'язків суб'єктів підприємницької діяльності України та ЄС, проаналізовано інституціональну складову антимонопольно-конкуренційних відносин між компаніями різних країн дослідження та обґрунтовано основні напрями удосконалення вітчизняного конкурентного середовища в напрямі наближення до стандартів ЄС.

Актуальність теми статті полягає у тому, що в умовах глобалізації розвиток міжнародних відносин між підприємствами країн-членів ЄС та України потребує, з одного боку, гармонізації характеристик конкурентного середовища цих країн, а з другого боку, підвищення рівня інформованості учасників цих відносин щодо умов ведення бізнесу в інших країнах. Це вимагає дослідження особливостей формування і тенденцій розвитку антимонопольно-конкуренційних відносин в ЄС та Україні на основі порівняльного їх аналізу.

Постановка проблеми. Конкурентне середовище Європейського Союзу та України протягом двох останніх десятиліть залишається предметом інтересу законодавців багатьох країн, оскі-льки від його стану залежить рівень і ефективність конкуренції, яка являє собою головний фактор розвитку національних економік та нарощування їх конкурентоспроможності. Не менш зацікавленими в цій сфері є також учені-економісти, які постійно досліджують стан і проблеми розвитку конкуренці-йних відносин. Однак на початку третього тисячоліття все більш нагальною стає необхідність порівняльного аналізу конкурентного середовища ЄС та України, який дасть можливість прискорити темпи їх гармонізації, а отже і підвищити на цій основі ефективність зовнішньоекономічної діяльності європейських та українських компаній.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні проблеми конкурентного середовища в ЄС перебувають постійно у полі зору зарубіжних і вітчизняних дослідників економічного і юридичного профілів. Серед публікацій зарубіжних вчених слід відзначити розробки М.Вожняка щодо критеріїв функціонування європейського середовища [8, с. 33-49], П.Джонсона щодо сучасних тенденцій розвитку конкурентних відносин в ЄС [17], Н.Мусиса щодо нормативно-правового та інституційного облаштування економі-чного середовища [12], С.Роузфілда щодо методів порівняльного аналізу економічних систем континентальної Європи та інших країн [15, с. 132-153]. Серед вітчизняних дослідників європейського та українського середовища слід зазначити економічні праці В.Чужикова, Д.Ільницького, О.Федірко [4, 5, 6] та юридичні публікації В.Мамутова і О.Чувпила [10], а також Я.Яворського [16]. В цих працях ґрунтовно узагальнені сучасні тенденції розвитку економічних механізмів і правових засад конкуренції в ЄС. Варто підкреслити роль наукової школи Тернопільського національного університету на чолі із Є.В.Савельєвим у дослідженні проблем європейської інтеграції, результати яких публікуються у ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Панченко Євген
д.е.н., професор

Червиць Ірина
керівник відділу іноземного підприємства «Кока-Кола Беверіджиз Україна»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org