УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ГЛОБАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ


В статті розглядаються особливості фінансового обгрунтування і оцінки прогнозних показників ефективності глобальних проектів. Запропоновано модифікований підхід до розрахунку очікуваної чистої приведеної вартості глобального проекту з диференціацією ризиків і урахуванням тенденцій щодо фактичних витрат і строків його реалізації на інвестиційній фазі.

Перспективи подолання рецесії та подальшого розвитку економіки України значною мірою залежать від активізації інвестиційних процесів, залучення міжнародних інвестицій, підвищення їх результативності та ефективності. Разом з тим, практика свідчить, що глобальні проекти, які здійснюються як на державному, так і на корпоративному рівнях дуже часто не виправдовують очікувань стейкхолдерів щодо інвестиційних витрат, строків реалізації та отриманих результатів.

Виявлені в ході аналізу практики управління глобальними проектами проблеми їх недостатньої результативності [1] ставлять на порядок денний питання об’єктивного та більш обґрунтованого оцінювання майбутніх економічних вигод, отриманих внаслідок реалізації того чи іншого проекту. Основні причини невідповідності фактичних результатів їх запланованому рівню зумовлюються наступними факторами: існування більшої кількості ризиків на глобальному рівні, проблематичність їх оцінки та врахування; необхідність диференціювання ризиків кожного регіону, де реалізується проект; недостатня обізнаність щодо національних особливостей країн, в яких здійснюється проект; брак сучасних інструментів оцінки впливу відхилень витрат та строків виконання проектів на їх чисту приведену вартість.

Таким чином, сьогодні виникає необхідність розробки ефективних методів та інструментів глобального проектного менеджменту, які дозволять компаніям більш точно прогнозувати реальну вартість майбутніх грошових потоків, та на основі цього приймати більш обґрунтовані та зважені рішення щодо необхідності та перспективності подальшої реалізації того чи іншого глобального проекту.

На сьогодні основними показниками оцінки фінансово-економічної ефективності проектів є такі: чиста приведена вартість проекту (NPV - Net Present Value), внутрішня норма рентабельності (IRR - Internal Rate of Return), індекс прибутковості (PI - Profitability Index), період окупності (DPP - Discounted Payback Period) тощо [2, 3]. З огляду на відомість та розповсюдженість цих показників, зупинимося більш детально на одному з основних - показнику чистої приведеної вартості проекту. Він дозволяє привести майбутню вартість грошових потоків, які спрямовуються в проект та отримуються від нього, до теперішнього часу за допомогою процедури...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Батенко Людмила
к.е.н., професор кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Діброва Олексій
аспірант ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org