ОСНОВИ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ МАКРОФІНАНСОВИХ ІНДИКАТОРІВ


У статті проаналізовано та систематизовано підходи до розкриття змісту дефініції «макрофінансовий індикатор», що формує підґрунтя для створення системи ключових макрофінансових індикаторів. Розширено межі поняття «індикатор», що надає можливість розглядати не лише кількісні показники. Проведений аналіз системи ключових макрофінансових індикаторів.

Постановка проблеми. Масштабність та глибина кризових тенденцій у період 2007-2009 р.р., об'єднання якостей багатьох попередніх криз, сьогоднішнє знаходження усіх ринків у стані затяжної рецесії вимагають формування можливих попереджувальних заходів, в основі яких повинна знаходитись система макрофінансових індикаторів. Таким чином, проблематика, поставлена в статті, має на меті частково компенсувати наявні пробіли в напрямку дослідження окремих аспектів актуальної проблеми розробки індикаторів макрофінансового рівня фінансової системи, провести систематизацію та аналіз груп запропонованих макрофінансових індикаторів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика формування блоку індикаторів макрорівня у контексті балансування фінансової системи до цього часу не знайшла свого ло-гічного вирішення. Не зважаючи на зазначені умови, фахова література пропонує до розгляду певний обсяг пропозицій щодо створення єдиної системи макрофінансових індикаторів в контексті відображення реалій України та подальшої перспективи її розвитку. Серед небагатьох науковців, що певним чином звертаються до проблематики визначення та упорядкування системи макрофінансових індикаторів, важливо відзначити праці Барановського О.І., Василика О.Д., Герасименка О.М., Єрмошенка М.М., Карпінського Б.А., Льовочкіна С.В., Любіча О.О., Мартинюка В.П., Опаріна В.М., Федосова В.М. Також дана проблема є нагальною до вирішення задля попередження кризових явищ.

Мета і завдання дослідження. Cформувати понятійний апарат у контексті визначення терміну «макрофінансовий індикатор» та обґрунтувати його відповідність на прикладі аналізу системи макрофінансових показників.

Виклад основного матеріалу. У сучасній економічній літературі найчастіше зустрічається визначення, запропоноване Льовочкіним С.В. За цим визначенням макрофінансові індикатори являють собою систему інформаційного забезпечення розробки й реалізації фінансової політики [1, с. 11]. На нашу думку, дане визначення не повністю відповідає потребам впровадження макрофінансового аналізу, оскільки не дає можливість виділити макрофінансові індикатори серед інших показників економічної сфери. Визначення є достатнім в процесі розробки теоретичної бази для макрофінансового аналізу, коли система індикаторів є одним з елементів вхідних даних. Проте, для формування основи побудови системи макрофінансових індикаторів необхідно розширити дане визначення в напрямку окреслення меж показників макрофінансового рівня.

Розглянемо окремі складові термінологічного сполучення «макрофінансовий індикатор». У науковій літературі термін «індикатор» по-різному трактується економістами, математиками, кібернетиками та екологами. Він походить від латинського слова «indicator» і перекладається як вказівник. В той же час даному терміну притаманна процесна складова, яка описується його походженням ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

МАКРОЕКОНОМІКА

Хлівний Володимир
к.е.н., професор кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Рудик Наталія
аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org