СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПОДАТКУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ В СВІТІ


Метою даної статті є аналіз сутності та сучасних особливостей оподаткування корпоративного бізнесу. У статті проведено дослідження податкових методів протидії негативним екстерналіям корпоративної діяльності. Окреслені проблеми та особливості оподаткування корпорацій в процесі поглиблення світогосподарських зв’язків.

Сьогодні особливо актуальним питанням є врівноваження інтересів різних суб’єктів фінансових відносин, які виникають у процесі формування та використання податкових надходжень бюджету держави. Перша складова даних відносин полягає у встановленні оптимального розміру податкового навантаження на платників податків. Друга - у визначенні необхідної суми коштів, потрібних для виконання державою покладених на неї функцій.

Особливої ваги дане питання набуває з огляду на глобалізацію світогосподарських зв’язків та посилення впливу негативних екстерналій внаслідок розширення діяльності корпорацій. Зокрема, мова йде про екологічні та фінансові екстерналії, які змусили уряди різних країн запровадити низку механізмів (в тому числі і фіскальних), спрямованих на протидію негативному впливу на треті сторони з боку корпорацій та компенсації завданих таким чином втрат.

У вітчизняній літературі дослідженням різних аспектів оподаткування корпорацій займаються ряд вчених. Серед них особливо слід відмітити роботи В.Л. Андрущенка та В.М. Федосова (екологічні екстерналії), О.А. Задоя, К.В. Шевчука (трансфертне ціноутворення), А.І. Крисоватого, В.А. Валігури (гармонізація оподаткування) та ін. У західній літературі можна виділити комплексні дослідження з питань оподаткування корпорацій наступних дослідників: М. Коха, А. Крамера, С. Лоретца, А. Томаса та ін.

Саме тому питання оподаткування корпорацій є актуальним і потребує прискіпливої уваги. А висвітлення сучасних підходів до оподаткування корпоративного бізнесу є метою даного дослідження.

Оподаткування корпорацій в сучасних умовах характеризується наявністю цілої низки проблемних питань:

· вибір оптимального рівня та умов оподаткування прибутку з метою створення привабливого інвестиційного клімату;

· контроль за системою трансфертного ціноутворенням в межах корпорацій;

· уникнення подвійного оподаткування дивідендів акціонерів корпорації та інших видів доходів;

· необхідність зменшення податкового навантаження на фонд заробітної плати;

· активне залучення корпорацій до політики захисту навколишнього середовища шляхом використання фіскальних та ринкових механізмів;

· запровадження оподаткування спекулятивних операцій представників корпоративного бізнесу з метою обмеження волатильності на міжнародних фінансових ринках.

В умовах глобалізації та інтернаціоналізації світогосподарських зв’язків питання оподаткування прибутку корпорацій набуває особливої актуальності, оскільки поступове стирання кордонів між країнами та зняття обмежень на рух капіталу надали корпораціями ряд можливостей. Зокрема, керівництво корпоративних утворень ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Бабіченко Віктор
к.е.н., Заступник Голови Правління начальник фінансово-економічного управління ПАТ «Укртатнафта»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org