НОВІ ПІДХОДИ ДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МОДИФІКАЦІЙ VALUE-AT-RISK


В статті розглянуті нові підходи до кількісної оцінки ризиків нефінансових компаній з використанням модифікацій Value-at-Risk на основі аналізу грошових потоків

Постановка проблеми у загальному вигляді. Ведення бізнесу в сучасних умовах нерозривно пов'язане із ризиком. Бурхливий розвиток глобалізації та поява нових фінансових та банківських продуктів ведуть до зростання кількості ризиків з якими стикається підприємство, а також до їх ускладнення. Поряд з тим інструменти для оцінки таких ризиків виходять на рівень, коли фінансовий ризик-менеджер перестає розуміти суті показника, його складових частин та алгоритмів розрахунку. Звичайно, для потужних світових банківських конгломератів впровадження надскладних та надзвичайно дорогих систем оцінки ризиків та утриманням величезних департаментів ризик-менеджменту може бути цілком доцільним та економічно ефективним, тоді як для корпоративного сектору економіки, в більшості своїй, це не рентабельно.

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню управління фінансовими ризиками підприємств присвячено недостатньо уваги, в порівнянні з банківським сектором економіки. Оцінці фінансових ризиків підприємств реального сектору економіки, присвячені роботи провідних спеціалістів в галузі ризик-менеджменту, зокрема І.Балабанов [1], І. Бланк[2], В. Вітлинський[3], І.Волошин[4], В. Гранатуров[5], А.Дамодаран [6], Чугунов[11] та інші.

Постановка завдання. Постійне ускладнення інструментів оцінки банківських ризиків веде до того, що ті підприємства реального сектору економіки, які проводять оцінку власних фінансових ризиків аналогічно до фінансових посередників втрачають в її ефективності та несуть невиправдані затрати на апарат ризик-менеджменту. Специфіка діяльності корпоративного сектору економіки вимагає такої імплементації сучасних інструментів оцінки фінансових ризиків підприємства, яка б дозволила якомога простіше та порівняно дешевше оцінювати ризик. Звичайно, таке спрощення неминуче приводить до втрати точності розрахунків, але й рівень складності, наприклад, валютного ризику підприємства та банку суттєво відрізняється. Тому вважаємо необхідним розглянути використання, популярної у світовій практиці оцінки банківських ризиків методологію, «Value at Risk» на підприємствах реального сектору економіки.

Виклад основного матеріалу дос-лідження. Хоча термін «Value at Risk» не був відомий до середини 90-х років, та коріння цього показника знаходиться в далекому минулому. Математика, яка знаходиться в основі VaR, була в основному розроблена стосовно портфельної теорії Гаррі Марковіцем[8] та іншими, хоча їх зусилля були направлені в дещо іншу сторону - на розробку оптимальних портфелів для інвесторів в акції. Зокрема, наголос на ринкових ризиках і ефект спільних змін цих ризиків являються головними для вибору способу обчислення VaR.

Поштовхом для використання показників VaR слугували кризи...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Скакальський Юрій
асистент кафедри фінансів підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org