ПОДАТКИ Як ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ФІНАНСИ КОРПОРАЦІЙ


Метою статті є аналіз сучасного стану та перспектив використання податків як інструменту фіскальної політики держави. У статті проведено дослідження прямих та непрямих шляхів впливу податків на стан фінансів корпорації. Визначено перспективні напрямки використання державою податків з метою протидії фінансовим та екологічним екстерналіям.

Аналіз досліджень і публікацій з обраної проблематики. Корпорації є важливим суб’єктом економічних відносин, оскільки мають у розпорядженні фінансові ресурси, які за обсягами дорівнюють бюджетам окремих країн. Ці ресурси є основою для інвестування у виробництво та створення суспільного продукту. Поряд із цим вони, в більшості випадків, є великими платниками податків, місцем для працевлаштування величезної кількості робочої сили.

Попри позитивну роль корпорацій як рухомої сили фінансового та економічного розвитку, даний суб’єкт економічних відносин може слугувати дестабілізуючим елементом, оскільки приймаючи рішення про перенесення або започаткування в певній країні бізнесу він може закривати вже наявні потужності в інших країнах. Все це може призвести до погіршення фінансового стану останніх, стати причиною суттєвих фінансових потрясінь.

Дослідження впливу податків на фінанси корпорацій знаходиться в центрі уваги численних зарубіжних науковців. Зокрема, слід згадати роботи таких вчених: А. Ауербах [1], М. Бреннан [2], У. Гентрі [3], М. Кумар [4], Д. Куін [4], М. Фелдштайн [1], Г. Хаббард [3] та інших. На жаль, дане питання не знайшло такого широкого висвітлення у вітчизняній літературі, проте слід згадати про дослідження наступних авторів: Б.В. Духнийцький, Т.В. Мединська, І.П. Могиляк, С.В. Паранчук, В.В. Ткаченко, О.С. Червінська.

Метою статті є висвітлення прямого та опосередкованого впливу податків на фінанси корпорацій в сучасних умовах.

Викладення основного матеріалу. Податки є не тільки важливим інструментом формування доходів держави, а й дають можливість останній впливати на процеси суспільного відтворення. У свою чергу, су-б’єкти виробничої діяльності змушені коригувати свої фінансові та виробничі плани у відповідності до існуючих умов оподаткування в державі. Зокрема, питання оподаткування мають найвищий пріоритет під час прийняття корпорацією рішення про розширення своєї діяльності на території іншої держави. Податкова конкуренція, яка виникає між потенційними країнами-реципієнтами інвестицій, у свою чергу, сприяє поступовому покращенню умов оподаткування для корпорацій.

Починаючи з середини 60-х років минулого сторіччя, частка податкових надходжень розширеного уряду у ВВП окремих країн ОЕСР поступово підвищувалась і з 1996 по 2010 роки залишалася біля позначки у 33,8%. Зокрема, в Німеччині, частка податкових надходжень розширеного уряду у ВВП країни зростала у 2010 року до 36,3%, і за підсумками 2011 року перетнула позначку у 37%.

Проте у 2008 році намітилася тенденція до зниження даного показника, що пов’язано із погіршенням ділової активності, початком ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Кравченко Олена
економіст

Лісовенко Віталій
к.е.н., доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», член Правління ПАТ «Альфа-Банк», заступник Міністра фінансів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org