Організаційно-правовий механізм санації в фінансовому секторі України


У статті досліджено організаційно-правовий механізм проведення фінансового оздоровлення, сформовано власне трактування терміну «санація», здійснено класифікацію досудових санаційних заходів, складено структуру плану санації та сформовано звіт керуючого санацією.

Постановка проблеми. Розвиток економіки України вимагає нової економічної політики держави, яка полягає у встановленні акцентів на розвиток не зовнішньоекономічної діяльності, а стимулюванні та активізації внутрішнього ринку. Саме підприємства є основою фінансової системи, що дозволяє їй стабільно функціонувати та розширюватись. Тому так важливо здійснювати відповідне регулювання їх діяльності.

За даними Державної статистики України, кількість діючих суб'єктів господарювання щорічно зменшується, що призводить до погіршення фінансово-економічного становища країни в цілому (табл. 1).

Питома вага кожного із сегментів залишається стабільною, що свідчить про проблеми у державному регулюванні діяльності всієї системи. Як наслідок, найбільша кількість позовних заяв до арбітражних судів надходить у зв’язку з банкрутством підприємств. А воно в свою чергу веде за собою: зростання рівня фінансового ризику для постачальників і споживачів підприємства-банкрута, що в результаті призведе до збитків у їх діяльності; зниження рентабельності капіталу кредитних установ, що надали фінансові ресурси у тимчасове користування даному суб’єкту; зниження обсягу податкових платежів та відрахувань до бюджетів різних рівнів, що не дозволить сформувати необхідні обсяги дохідної частини бюджету і призведе до невиконання програм економічного та соці-ального розвитку регіонів і країни загалом. Важливим є те, що значна кількість підприємств, що знаходяться в провадженні справи про банкрутство, тимчасово потрапили у скрутне становище і здатні розрахуватися зі своїми кредиторами та продовжити діяльність. Саме тому, не допущення банкрутства і ліквідації підприємства, а збереження функціонування, задоволення претензій кредиторів, продовження діяльності, застосування процедури санації для відновлення конкурентоспроможності, ліквідності, платоспроможності та прибутковості підприємства-боржника є таким важливим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Механізм фінансової санації в Україні розглядається вже досить тривалий час багатьма вітчизняними вченими. Галенко О.М. розглядає облік і аналіз процесів ліквідації та санації підприємств України на стадії банкрутства, Панченко Є.Г., - досліджує кризовий менеджмент підприємств ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Кабай Вікторія
аспірант кафедри міжнародного обліку і аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org