КЛАСИФІКАЦІЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ


Розглянуто різні підходи щодо класифікації небанківських фінансових установ. Визначено та охарактеризовано їх види.

Постановка проблеми. Нині важко уявити розвинену економіку без таких суб’єктів ринку як фінансові посередники. Серед них важливе місце посідають небанківські фінансові установи. На рівні з банками на них покладено виконання важливих функцій. Зокрема, вони є постачальниками грошових ресурсів на фінансових ринках. Тому вони є потужним потенціалом розвитку інших галузей економіки. На жаль, в Україні небанківські фінансові установи не досягли прийнятного рівня розвитку, тобто такого, щоб вони обслуговували у повній мірі потреби суб’єктів господарювання у фінансових послугах. Не зважаючи на наявність відповідного законодавства, залишаються досі відкритими питання щодо класифікації небанківських фінансових установ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних аспектів діяльності небанківських фінансових установ присвячені праці багатьох вчених. Так, серед вітчизняних науковців варто виділити праці Гладчук О.М., Дорош О.Л., Колесніченка В.Ф., Колодзієва О.М., В.В. Корєєва, Реверчука С.В. тощо. Серед зарубіжних Курманбекова Р.О., Мишкіна Ф., Назарової М.Г. та інші. Зауважимо, що попри вагоме значення цих праць у теорії фінансів часто небанківські фінансові установи досліджують у загальному контексті діяльності фінансових установ. Ми, все ж таки, хочемо звернути увагу саме на класифікацію небанківських фінансових установ як самостійних учасників ринку.

Тому метою нашої статті буде дос-лідження питань класифікації цих фінансових посередників, що в подальшому поглибить теоретичні засади їх діяльності.

Виклад основного матеріалу. Як було визначено у попередніх наших дослідженнях, небанківські фінансові установи це вузькоспеціалізовані фінансові посередники, які або акумулюють, конвертують та направляють вільні грошові ресурси суб’єктів господарювання в інвестиційні процеси з метою досягнення комерційного або іншого ефекту або збереження вартості грошей у часі.

На інвестиційному ринку функціонують різні небанківські фінансові установи. Кожна з них, як видно із визначення, відрізняється своєю специфікою діяльності. Так склалося, що в різних країнах переважно провадять свою діяльність одні й ті ж самі НБФУ, але мають дещо різні назви, тому пропонуємо зупинитися детальніше на їх класифікації.

У класифікації, що прийнятна у США спостерігаємо такий підхід щодо видів небанківських фінансових посередників. Так, по-перше, їх не розділяють на банківські та небанківські установи. По-друге, усі фінансові інститути поділені в залежності від пропонованого виду фінансових послуг: депозитні установи (банки, кредитні спілки, ощадно-позикові інститути); контрактно-ощадні інститути (пенсійні фонди, страхові компанії); інвестиційні посередники (інвестиційні банки, фінансові компанії, іпотечні банки). Також цю класифікацію можна віднести до функціональної, адже чітко виділяються три основні функції: зберігання і примноження заощаджень, захист майнових інтересів у разі настання певних подій та інвестиційна функція [1, c. 205]...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Поліщук Євгенія
к.е.н., ст. викладач кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org