КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: СТРУКТУРА, ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЛЯ КОМПАНІЙ КРАЇН, РИНКИ ЯКИХ РОЗВИВАЮТЬСЯ


В основі сучасної ринкової економіки України знаходиться корпоративний сектор, який являє собою переважно акціонерні товариства та їх інтеграційні структури. На сьогодні, акціонерна форма організації підприємств посідає чільне місце серед інших організаційно-правових форм здійснення підприємницької діяльності, оскільки вона має ряд переваг, а саме: високий ступінь мобілізації фінансових ресурсів; обмеженість відповідальності учасників часткою акцій у статутному капіталі; колегіальність прийняття основоположних рішень загальними зборами акціонерів як найдемократичнішою формою управління бізнесом та інші.

Ключовою проблемою у сфері корпоративної власності є проблема корпоративного управління, суть якої полягає у забезпеченні захисту прав і інтересів усіх учасників акціонерних товариств, передусім акціонерів як співвласників товариства [3]. Світова фінансова криза вказала на слабкі місця в структурах корпоративного управління промислових компаній та фінансових, такі як надмірні ризики, неефективні стимули в компенсації топ-менеджерів і надання переваги досягненню короткострокових цілей замість довгострокових. В Україні система корпоративного управління знаходиться в кризовому стані і тому являє собою гостру проблему, що стримує економічне зростання країни. У зв’язку з цим дане питання потребує детального розгляду з точки зору визначення існуючих проблем, основних інструментів реалізації та основних відмінностей для акціонерних товариств країн, що розвиваються.

Проблеми корпоративного управління та функціонування акціонерних товариств досліджували такі вчені як І.Л. Сазонець, А.А. Пересада, О.М. Ястремська, О. Кібенко, О. Костюк, Г. Назарова та інші. Основою для становлення розвитку корпоративних відносин в Україні стали фундаментальні роботи зарубіжних вчених, таких як У.Шарп, У. Гордон, Е. Брігхем, Д. Йенер, та інших.

Незважаючи на наявність досліджень стосовно даного питання, залишається ряд актуальних проблем, що потребують вирішення. До них можна віднести наступні: ефективне використання акцій як інструмента корпоративного управління, підвищення ефективності компенсаційної політики топ-менеджерам, створення комплексної фінансової системи управління підприємством, за якої корпоративне управління знаходиться у взаємозвязку зі стратегічним менеджментом. Зазначені питання потребують дослідження та систематизації отриманих результатів. Крім того, метою даної статті є визначення особливостей корпоративного управління в компаніях країн, ринки яких розвиваються, особливо в контексті тих проблем, що стоять перед більшістю українських акціонерних товариств.

Поняття корпоративного управління є відносно новим, тому існує багато його інтерпретацій. Згідно з Принципами корпоративного управління ОЕСР, корпоративне управління - це комплекс відносин між правлінням товариства, радою директорів, акціонерами та іншими зацікавленими особами ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Селютіна Альвіна
магістр, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org