Інтегровані методики оцінки фінансового стану підприємства: теорія і практика


У статті викладено результати дослідження щодо сутності інтегрованих методик оцінки фінансового стану. Це дало змогу узагальнити, згрупувати і провести інтегральну рейтингову оцінку фінансового стану трьох діючих підприємств.

Постановка проблеми. В ринкових умовах господарювання оцінка фінансового стану вітчизняних підприємств потребує вдосконалення аналітичного інструментарію і методики його використання, які б сприяли більшій прозорості та прогнозованості діяльності підприємств і виступали основою при прийнятті обґрунтованих управлінських рішень.

На сьогодні більшість підприємств стикаються зі значними фінансовими труднощами, що пов’язані з неефективним формуванням і розподілом джерел фінансування. В цьому зв’язку постає питання щодо теоретичного обґрунтування і практичного використання засад аналізу фінансового стану підприємств на основі інтегрованої

оцінки фінансового стану. Це підвищить ефективність фінансового управління і як результат успіх підприємницької діяльності.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню теоретичних питань щодо оцінки фінансового стану підприємств присвячено праці багатьох відомих вітчизняних і зарубіжних вчених: Г. Андрєєва, М. Білик, І. Бланка, А. Загородного, Г. Кіндрацької, В. Ковальова, М. Лагун, Е. Маркаряна, П. Поповича, І. Сафронської, Е. Стоянової.

В той же час, в опублікованих наукових працях зазначених авторів ще недостатньо повно охопленими є окремі питання. Зокрема, відсутня єдність у визначенні єдиного підходу до здійснення оцінки фінансового стану, несистематизованою та не уніфікованою є система фінансових показників, з різних позицій трактуються їх порогові значення, тощо.

Отже, продовження дослідження щодо практичного застосування інтегрованої методики оцінки фінансового стану підприємства є необхідною.

Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан підприємства це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Зазначимо, що визначення цього поняття закріплене в законодавстві України. За визначенням Фонду державного майна України «фінансовий аналіз діяльності підприємства комплексне вивчення фінансового стану підприємства з метою оцінки досягнутих фінансових результатів, що проводиться за допомогою методів фінансового аналізу за даними бухгалтерської (фінансової) звітності» [1].

Також поняття «фінансового стану» включає в себе велику кількість характеристик ефективності діяльності підприємства. Згідно з Методикою Фонду державного майна України «фінансовий стан це сукупність показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, реальні й потенційні фінансові можливості підприємства ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Потій Ванда
к.е.н., професор кафедри фінансів підприємств ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»,

Волянська Аліна
магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org