КОНКУРЕНЦіЙНИЙ ВИМІР РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ


У статті досліджено форми прояву та особливості конкурентних відносин на ринку банківських послуг України. Проаналізовано взаємозв’язок фінансової системи України та реального сектору національної економіки. Визначено характерні тенденції динаміки депозитних ставок для фізичних осіб в Україні. Запропоновано інструментарій для створення і підтримки конкуренції на ринку банківських послуг.

Постановка проблеми. Потужна банківська система є необхідною умовою забезпечення сталого економічного зростання в Україні. Сучасне функціонування ринку банківських послуг в національній економіці неможливе без розвинутої конкуренції. Конкуренція як найбільш раціональний та ефективний метод контролю спонукає всіх суб’єктів банківського сектору до пошуку оптимальних шляхів досягнення цілей та раціонального використання ресурсів. Недосконалість конкурентного середовища, недостатній рівень розвитку конкуренції на ринку банківських послуг має наслідком низьку його якість, недостатню зрілість, а відтак ставить під сумнів здатність країни підвищити свої позиції у глобальному рейтингу конкурентоспроможності, бути спроможною протистояти ризикам невизначеності загальних закономірностей і тенденцій руху економічної системи у світовому масштабі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку конкуренції у фінансовому секторі економіки присвячені праці В. Базилевича, О. Барановського, В. Геєця, А. Гальчинського, В. Кочеткова, Т. Смовженко, В. Лагутіна, Г. Панасенко, Т. Шниркова. Серед закордонних дослідників слід виділити В. Арчая, Є. Єгорова, Р. Кінга, О. Лаврушина, Ф. Панетта, М. Річардсона, П. Роуза, Б. Сміта, С. Шофлера та інших.

Виклад основного матеріалу. Виконання сучасними банками функцій важливого ринкового інституту робить актуальним питання якості банківської системи національної економіки, питання розвитку, розширення сфери банківських послуг та операцій як необхідної умови забезпечення сталого економічного зростання країни. Розвиток банківської системи має багато вимірів і форм прояву: це і динаміка кількості банків та їх філій, ступінь доступності банківських установ по території країни, доступність кредитів тощо. Всі ці показники характеризують функціонування банків виключно як ринкового інституту. З іншого боку кожний суб’єкт банківської системи це суб’єкт підприємницької діяльності у грошово-кредитній сфері, який по відношенню до інших суб’єктів є конкурентом, а сам ринок банківських послуг стає ареною конкурентної боротьби.

Відзначимо, що конкуренція являє собою суттєву ознаку розвитку ринку, який передбачає максимальну концентрацію зусиль у будь-якій діяльності. Вона є системою відносин та має динамічний, подекуди навіть руйнівний характер, невіддільна від ризику, адже спрямована на виявлення невідомого раніше знання. Іншою стороною конкуренції, її рушійною силою для кожного учасника є особистий мотив, зацікавленість у досягненні позитивного для себе результату. Протидія суперникам не може і не повинна бути самоціллю конкуренції у фінансовому секторі. Це другорядний наслідок зусиль щодо досягнення вигідних для себе результатів...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Міняйло Олександр
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

Головко Людмила
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org