ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ


Досліджено стан розвитку факторингу на теренах нашої держави, вивчено думки різних авторів та нормативно-законодавчі акти України щодо трактування поняття «факторинг», формування визначення, особливостей функціонування, систематизація переваг та недоліків для кожного з учасників факторингових відносин, а також, визначено перспективи розвитку факторингових послуг в Україні.

Постановка проблеми. Шлях до економічного зростання для кожної країни проходить через ряд перешкод та негараздів. Держави, що тільки-но починають розвиватися, звертаються до міжнародного досвіду вирішення тих чи інших проблем. Україна на сучасному етапі є саме такою країною, економіка якої не є стабільною, панує жорстка конкуренція, що заважає розвиватися малим та середнім підприємствам, які мають потенціал та бажання, але відчувають фінансові труднощі у зв’язку з несвоєчасним погашенням боргів дебіторами та обмеженістю доступних джерел кредитування.

Товарні кредити, в цьому випадку, нададуть можливість працювати з відстрочкою платежів, однак в цьому випадку відволікаються кошти з обігу, це потребує залучення додаткового капіталу. Для багатьох підприємств банківське кредитування є недоступним з причин нестійкого фінансового стану позичальника, необхідності надання застави і високої плати за користування кредитом. У цій ситуації актуальним стає використання факторингу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі факторингу присвячені праці таких відомих вчених, як: Ріда Е., Коттера Р., Доллана Е., Кембелла Р., Перара Ж., Роуза П., Кокса А., МакКензі Дж., Біскоє П., Хана О., Гілберта Дж., Формана М., Селінджера Ф.Р., Маслюковою Т.Д., Носковим І.Я., Гаміровим Г.М., Халевінською Є.Д., Усоскіним В.М., Гончаровим В.В. Вагомий внесок у розгляд та дослідження функціонування факторингу зробили і вітчизняні науковці: Белов В.О., Бланк І.О., Внукова Н.М., П’ятаков В.І., Герасимович А.М., Кривовяз Т.В., Мазур О.А. Склеповий Є. Л. та ін.

Незважаючи на наявність великої кількості праць, дослідження щодо ефективності використання факторингових послуг в сучасних умовах господарювання України практично відсутнє і тому потребують свого продовження.

Виклад основного матеріалу. Аналіз історії виникнення факторингу як правового явища свідчить про те, що він виник в 30-х рр. минулого століття в США, інші дослідники вважають, що початок операціям факторингу поклав створений в Англії ще в XVII cт. «Будинок факторів» (House of Factors). У той час крупні європейські торгові будинки мали в колоніях-факторіях свої представництва, очолювані факторами (оптовими торговими посередниками по збуту товарів на незнайомих іноземним виробникам ринках). Такі комерційно-фінансові операції торгових агентів по збуту товарів виробників були в основі факторингових операцій аж до 20-х років ХХ століття...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Куліш Ганна
кандидат економічних наук

Жабуровський Олексій
спеціаліст відділу бюджетування, планування і фінансового аналізу фінансового департамента ТОВ «Кредит Колекшн Груп»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org