Рейтинг фінансової результативності банку


У статті висвітлено методику оцінювання фінансово-економічної ефективності діяльності банку на основі інтегрального підходу. Здійснено поетапний опис побудови моделі рейтингування фінансових результатів шляхом зіставлення показників окремого банку із середніми показниками по банківській системі та групі однорідних банків.

Актуальність. За офіційними даними НБУ, станом на кінець першого кварталу 2011 року 32 банка із діючих 177 були збитковими, показавши сумарний від’ємний фінансовий результат у розмірі 2,08 млрд. грн., з яких 45% припадає на три банки: «Родовід банк», «Форум» та «Володимирський». Загалом збиток вітчизняної банківської системи на 01.04.11 склав -210,8 млн. грн., що в 21 раз менше, ніж за аналогічний період попереднього року (-4 423,4 млн. грн.) [1]. Наведені статистичні дані свідчить про поступовий вихід банківської системи України на точку беззбитковості. Однак, гостра проблема збитковості банків протягом кризи 2008-2009 рр. поставила перед аналітиками вимогу застосування нових підходів до оцінювання фінансової результативності. З огляду на це, актуальності набувають інтегральні методики оцінки фінансових результатів з метою ідентифікації ризикованості отриманих доходів у цілому та прибутковості банку, зокрема...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ

Стащук Дмитро
Інститут фінансового контролінгу «ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2021  securities.usmdi.org