Особливості санаційних процесів у банківській системі України в умовах глобалізації


У статті розглянуті особливості санаційних процесів у банківській системі України, зосереджено увагу на причинах неплатоспроможності та механізмі проведення санації, визначено вплив фінансової глобалізації на санацію.

Постановка проблеми. Банки відіграють важливу роль в економіці кожної країни. Вони забезпечують передачу капіталу зі сфери накопичення у сферу використання. Розгортання кризових явищ у даному секторі економіки несе небезпеку негативних тенденцій розвитку всієї держави, адже саме банки акумулюють в собі вільні кошти, які можуть бути спрямовані на інвестування, розширення виробництва, впровадження інновацій, проведення реорганізацій.

Кризи в банківському секторі мають давню історію. Так, в ХІІІ ст. король Англії Едуард ІІІ для покриття витрат на ведення війни із Францією отримав у кредит від банкірів Барді й Петрушці 1650 тис. золотих флоринів, що на той час було еквівалентом вартості королівства. Король програв війну й визнав себе банкрутом, у результаті чого всю Флоренцію охопила криза, оскільки банкіри теж стали банкрутами, а разом з ними їхні вкладники [4]. Внаслі-док процесів глобалізації, кризи в банківському секторі набули міжнародних масштабів і загрожують негативним ставленням до банківських установ в цілому. Саме тому так важливо не допустити їх банкрутства і вчасно провести процедуру фінансової санації, від якої залежатиме економічний стан не лише окремо взятої економіки країни, а й усього світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями банкрутства та фінансової санації сьогодні займаються багато вчених, серед яких можна виділити: О. М. Бірюкова, В.В. Ветрянського, О. М. Галенко, В.В. Джунь, Дж. Кайзера, Л.В. Панчук, Є.Г. Панченко, В.П. Лещук, О.М. Полінкевич, Г. С. Фединяк та багато інших. Однак, виявлення особливостей та недоліків санаційних процесів саме банківської сфери, залишаються малодослідженими.

Метою статті є розкриття меха-нізму проведення фінансового оздоровлення в Украні в умовах глобалізації, окреслення недоліків та аналіз напрямків удосконалення.

Виклад основного матеріалу. На ліквідацію криз виділяють значні кошти, наприклад, на ліквідацію наслідків світової кризи 2008 року, було виділено $9,4 трлн., що становить 15,2% світового ВВП [6]. Залежно від необхідності та можливостей кожна країна вживає певні заходи, з метою оздоровлення економіки в цілому та попередження банкрутства банків, які є унікальними, але, безперечно, актуальним для всіх країн світу залишається оздоровлення кредитного потенціалу, шляхом фінансової санації.

Банківська система України теж схильна до негативного впливу кризових факторів, що приводять до банкрутства і ліквідації. За даними Національного Банку України, за останні 10 років з державного реєстру було виключено ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ТЕОРІЯ

Лук`яненко Любов
к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кабай Вікторія
аспірант кафедри міжнародного обліку і аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org