Вимір та оцінка ринкової капіталізації українського біржового ринку


У статті досліджуються теоретичні та методичні підходи до вимірювання динаміки основних показників ринкової капіталізації та оцінки сучасного біржового ринку акцій України. Зокрема проаналізовані стан та динаміка показників ринкової капіталізації у 2012-2013 роки. В результаті сформульовано декілька характерних для цього ринку трендів.

Постановка проблеми. Український біржовий ринок акцій перебуває у 2013 році у стані якісної трансформації. Саме на 2013 рік припала радикальна зміна інфраструктурної моделі біржового ринку, на порядку денному стоїть проблема консолідації біржової системи України. Особливістю і складністю цих трансформаційних процесів є як нестабільність внутрішньої макроекономічної ситуації, так і не стабільність на зовнішніх глобальних фінансових ринках. Ряд дослідників зазначають, що у порівнянні з міжнародними фінансовими ринками: «сьогодні найбільшими проблемами є не тільки недостатня ліквідність і малий розмір фондового ринку України, але й невизначеність його кількісних параметрів. З огляду на те, що біржі недостатньо ефективно виконують цінову функцію…, сумнів викликають усі оцінки обсягу торгів і капіталізації фондового ринку» [9].

В цих умовах не упереджена оцінка та об'єктивний вимір ринкової капіталізації біржового ринку акцій на підставі міжнародне визнаних підходів та методик, запровадження їх у регуляторний моніторинг цього ринку дозволить отримати дієвий вимірювач реального стану цього ринку.

Аналіз останніх наукових досліджень та публікацій. Дослідження проблем оцінки та аналізу ринкової капіталізації фондового ринку України в останні роки актуалізувались і знаходяться у центрі уваги наукової спільноти. На особливу увагу заслуговують роботи Деєвої Н.Е. [4,5], Шишкова С.Є. [4, 9], Шумської С.С. [8], Ляховець О.Р. [6], Солтис О. [7] та інших.

Мета статті - дослідити теоретичні та методичні підходи до вимірювання динаміки ринкової капіталізації сучасного біржового ринку акцій України та оцінити її основні показники у період 2012 -2013 року з метою формулювання декількох ключових для цього ринку трендів.

Виклад основного матеріалу. Практично всі дослідники проблем біржового ринку акцій підкреслюють, що найбільш презентабельним показником цього ринку є показник ринкової капі-талізації. - показник, «який оцінює сукупну ефективність фондового ринку, її потужність, конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках» [7]. У дослідженнях ринкової капіталізації в останні роки превалюють два основних підходи ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Ройко Ігор
аспірант кафедри Фінансові ринки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org