ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ


В статті проаналізовано методи оцінки компонентів інтелектуального капіталу та досліджено науково-методичні підходи до його оцінки.

Характерною рисою сучасного економічного розвитку являється активний пошук ідей, підходів, методів і засобів модернізації як економіки в цілому, так і економіці конкретного підприємства. Серед найбільш характерних особливостей такого потенціалу слід визначити принципову необхідність дослід-ження інтелектуальних ресурсів та інших близьких за значенням категорій (інтелектуальний або людський капітал). Дослідники фіксують наступні їх ознаки: значно вищу порівняно з попередніми етапами розвитку економіки швидкість формування знань; розширення інструментів збе-рігання і поширення знань, що забезпечують можливість автоматизованої систематизації і оперативного доступу до інформації; посилення потреби в інноваціях, які стають основним шансом виживання підприємства в конкурентних умовах сучасної економіки. Тобто мова йде про інтелектуальний потенціал, в той же час, інтелектуальні ресурси тісно пов’язані з інтелектуальним потенціалом, який розглядається як економічна система, що відображає сукупність зв’язків і відношень між елементами інтелектуального капіталу (персонал, ринкові активи, структурні активи, інтелектуальна власність), які встановлюються в процесі проектування, виготовлення, реалізації та споживання продукту й управління цими процесами.

Сутність інтелектуального потенціалу відображається як можливість системи інтелектуальних ресурсів (як елементів інтелектуального капіталу) формувати такі управлінські компетенції, які на основі вибраних бізнес-процесів забезпечують досягнення визначених стратегій підприємства. Структура потенціалу - це відносно стійкий спосіб організації елементів, яка розкриває його будову, елементний склад, принципи формування та розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам оцінки інтелектуального потенціалу присвячено роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких: Н.М Головаи, С.М. Ілляшенко, А.Н. Козирев, Д.Г. Люсі, Ю.В. Махомет, І.Л. Назаренко, К.Е. Свейбі, Ю.О. Стаматова, М. Уілліамс, С.В. Хомич та інші.

Виклад основного матеріалу. У сучасних ринкових відносинах, бізнес характеризується як складна, динамічна система. Конкурентних переваг досягають тільки ті підприємства, що розробляють і впроваджують в свою діяльність перспективні інноваційні проекти, при чому найбільш швидше ніж всі можливі конкуренти. Все більшого значення набувають ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Диба В`ячеслав
канд. екон. наук, доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
©  2001 - 2020  securities.usmdi.org