ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА РЕГУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ


У даній статті автор дослідив рівні і механізми регулювання світової сфери туристичних послуг та їх еволюцію в сучасних умовах. З’ясовано, що у процесі всезростаючої глобалізації і лібералізації відбувається формування більш цілісного міжнародного ринку туристичних послуг із посиленням взаємозалежності його учасників із різних країн, що потребує оперативного регулювання на глобальному, наднаціональному та національному рівнях та поглиблення співпраці між суб’єктами туристичного ринку, урядовими та міжнародними організаціями.

Постановка проблеми. В умовах трансформації світового господарства кінця ХХ і початку ХХІ ст., формування глобального інформаційного ринку та переходу розвинених країн до постіндустріальної моделі розвитку міжнародний ринок послуг виступає каталізатором стрімкого піднесення світової економіки. Торгівля послугами є складовою частиною і рушійною силою розвитку інших галузей господарства та одним з вирішальних чинників зростання країн, що розвиваються, країн з перехідною економікою і найменш розвинених країн. Сучасна сфера послуг перетворюється на один із ключових сегментів світового ринку, де чільне місце займають туристичні послуги. Значення туризму у міжнародній економічній діяльності постійно зростає, а сам ринок набуває нових тенденцій та особливостей, впливаючи на торгівлю, транспорт та зв’язок, сільське господарство й будівництво. Процеси глобалізації на туристичному ринку характеризуються зміною технологій, модернізацією ...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  туризм, міжнародний туризм, міжнародний ринок туристичних послуг, міжнародні організації, регулювання

ТЕОРІЯ

Антонюк Катерина
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org