Принципово новий підхід до опти-мального управління активами компанії на базі концепції ССFФінансова концепція капіталу і активи компанії

З погляду економіки основною метою діяльності компанії є максимізація її капіталу. Відповідно до фінансової концепції капіталу, наведеної у Міжнародних стандартах, які регулюють фінансову звітність, «капітал розглядається як синонім чистих активів або власного капіталу компанії» [1, с.59]. Поняття капіталу визначено в Міжнародних стандартах, які регулюють фінансову звітність, таким чином: «капітал – це частка в активах компанії, яка залишається після відрахування усіх її зобов’язань» [1, с.45].

Виходячи з вищенаведеного визначення капіталу випливає, що вартість активів компанії є одним з ключових факторів, що визначають величину її власного капіталу. Таким чином, оптимальне управління активами компанії, направлене на максимізацію їхньої вартості, є одним з найважливіших засобів досягнення мети максимізації капіталу компанії.

Перш ніж говорити про оптимальне управління активами, необхідно визначитися з тлумаченням цього терміна. Міжнародні стандарти, які регулюють фінансову звітність, визначають поняття активів таким чином: «Активи – це ресурси, контрольовані компанією у результаті подій минулих періодів, від яких компанія очікує економічні вигоди у майбутньому» [1, с.45]. Наведене визначення є відображенням ресурсної концепції активів.

Разом із тим в результаті досліджень, проведених одним із авторів цієї статті, було зафіксовано, що «об’єктами економічних відносин є права суб’єктів економічних відносин на матеріальні та нематеріальні об’єкти, зафіксовані системою відносин суб’єктів економічних відносин.

Дана обставина повною мірою відноситься до об’єктів економічних відносин, які є активами. У цьому зв’язку видається доцільним ураховувати той факт, що активи є правами на ресурси, а не ресурсами, як це зафіксовано у Міжнародних та Національних стандартах бухгалтерського обліку» [4, с.228]. Було також запропоновано визначити поняття активів таким чином: «Активи – це права на ресурси, що контролюються компанією у результаті минулих подій, від яких очікується отримання додатних умовно-грошових потоків (CCF) більших, ніж від’ємних». Дане визначення є відображенням правової концепції активів.

Перевага правової концепції активів перед ресурсною полягає у можливості ідентифікації різних правових відносин з приводу одного і того самого ресурсу. Адже стосовно до одного і того самого об’єкта суб’єкт економічних відносин може володіти різним обсягом прав, що не може бути належним чином відображено у рамках ресурсної концепції.

Базові положення концепції CCF

Розглянемо базові положення концепції CCF, які надалі дозволять нам розв’язати задачу оптимального управління активами компанії [4, с.225–227].

Об’єкт економічних відносин може знаходитися відносно суб’єкта економічних відносин у двох ситуаціях, які якісно розрізняються (рис. 1).

У ситуації, коли об’єкт контролюється суб’єктом економічних відносин, останній може прийняти стосовно даного об’єкта рішення ...

[Завантажити PDF версію]


Ключові слова:  

РИЗИК - МЕНЕДЖМЕНТ

Галасюк Валерій
академік АЕН України, генеральний директор аудиторської фірми «Каупервуд», член Президії Ради Спілки аудиторів України, член Аудиторсько

Вишневська-Галасюк Анастасія
консультант аудиторської фірми «Каупервуд»

Галасюк Віктор
лауреат конкурсів молодих оцінювачів Українського товариства оцінювачів
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org