РОЗВИТОК РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ В ПОСТКРИЗОВОМУ ПЕРІОДІ


У статті розкрито основні тенденції розвитку ринку страхування життя України. Охарактеризовано особливості його розвитку в посткризовому періоді 2009-2014 років. Досліджено динаміку розвитку вітчизняного ринку страхування життя у порівнянні зі США (світового лідера ринку страхування життя). Опрацьовано основні проблеми розвитку вітчизняного ринку страхування життя та обґрунтовано ряд пропозицій щодо його реформування.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями. Ринок страхування життя є пріоритетним напрямком державної регуляторної політики, оскільки забезпечує значну частину довгострокових інвестицій в національну економіку та виступає одним із складових соціального захисту населення. Однак, незважаючи на значний потенціал страхування життя в Україні, його частка й досі залишається незначною.

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми. Дослідження ринку страхування життя проводили як вітчизняні вчені, серед як варто виокремити О.М. Залєтова, О.О. Гаманкову, О.Г. Кузьменко, Н.В. Ляшенко, О.Д. Ісайкіну, А.А. Супру-на, Т.В. Татаріну, так і зарубіжні вчені - Н.Ф. Галагуза, Д.Блад, Л.А. Орланюк-Малицька, Ю.В. Панков, Г.І. Фалін, Т.А. Федорова, Д.Хервад, Д. Хемптон, О.А. Шахов, В.В. Шахова, Р.Т. Юлдашев.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є

аналіз стану ринку страхування життя в Україні в посткризовому періоді та напрацювання основних напрямків його подальшого реформування.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Ринок страхування життя в Україні за роки незалежності не досягнув значної частки вітчизняного страхового ринку та характеризується низьким проникнення серед населення. Основними причинами такого стану ринку страхування життя є низький рівень страхової культури, неплатоспроможність більшої частини населення. Гаманкова О.О. стверджує, що «ринку страхування життя (в його класичному розумінні) в Україні практично не існує» [1, с.9]. Разом з тим, формування ринку страхування життя має стати пріоритетним напрямком фінансової політики держави адже сприяє значному акумулюванню внутрішніх інвестиційних ресурсів та виступає альтернативою банківських заощаджень серед населення.

Одним із ключових факторів впливу на розвиток вітчизняного ринку страхування життя протягом останнього періоду є світова фінансова криза та її наслідки. Так, на думку Супруна А.А. «вітчизняний страховий ринок загалом виявився непідготов-леним до фінансової кризи 2008-2009 рр. ані у фінансовому, ані організаційному плані» [2, с.68]. Для подолання наслідків фінансової кризи і державні органи і страховики здійснили ряд заходів. Чи стали вони визначальними в подальшому розвитку ринку страхування життя покаже аналіз посткризового періоду 2009-2014 рр.

Одним із індикаторів розвитку ринку страхування життя в Україні є частка страхових платежів на душу населення.

Частка страхових платежів на душу населення протягом проаналізованого періоду зростала в гривневому еквіваленті і в 2014 р. склала 50,31 грн. (тоді я к в 2009 р. складала лише 18 грн.). Загалом це пов'язано із нарощування обсягів зібраних страхових платежів за договорами страхування життя та щорічним скороченням чисельності населення України. В доларовому ж еквіваленті в 2014 р. спостерігається значне скорочення частки страхових платежів на душу населення (скорочення на 50% у порівнянні із попереднім роком) через стрімку девальвацію національної валюти (за даними НБУ на кінець 2014 року гривня девальвувала удвічі у порівнянні із попередніми періодами, коли курс складав 8 грн за 1 дол. США).

Аналізуючи стан розвитку ринку страхування життя в Україні, прийшли висновку, що кількість страхових компаній суттєво не змінилася і складала на рівні 15%.

У 2014 році загальна кількість страховиків становила 382, що на 25 страхових компаній менше ніж у 2013 р. та на 68 менше, ніж у 2009 році. Зменшення відбувається переважно через ліквідацію компаній відмінних від страхування життя. З 25 страхових компаній, які закрилися в 2014 році, 20 припадало на страхові компанії загального страхування та всього

5 на страхові компанії зі страхування життя. Найбільш стрімке зменшення кількості страхових компаній спостерігалось у 2012 році, коли їх обсяг зменшився на 28 компаній, або на 6,3 %, порівняно з відповідним показником попереднього року. Компаній зі страхування життя налічувалося - 57 (у 2014 році) і за аналізований період їх кількість зменшилася на 15 компаній (2009 р. - 72 СК «life).

Основними причинами зменшення кількості страхових компаній є їх недостатня капіталізація, низька якість активів, девальвація національної валюти, нестабільна внутрішня політична та економічна ситуація в країні.

Вітчизняний ринок страхування життя в 2014 р. характеризується значною концентрацією (таблиця 3). Перші три страхові компанії збирають 44,8% страхових платежів на ринку, а перші 20 збирають 98,7% страхових платежів.

Така ситуація свідчить про наявність монополії на ринку страхування життя. Для споживачів страхових послуг це означає певну обмеженість вибору і серед асортименту програм, і серед умов страхування, і ціни на страхову послугу.

Протягом посткризового періоду 2009-2014 рр. ринок страхування життя характеризується зростанням за показниками валових страхових платежів та валових страхових виплат (таблиця 4).

Протягом 2009-2014 рр. ринок страхування життя стабільно і динамічно розвивався за виключенням 2014 року. Так, обсяги премій зростали з року в рік і мали висхідну тенденцію (у 2013 році розмір валових страхових платежів склав на 1570,20 млн. грн. більше у порівнянні із 2010 р.) Якщо ж врахувати інфляційні процеси в країні, то ринок страхування не є таким, що бурхливо розвивається.

В 2014 р. обсяг премій зменшився на 12,8 % у порівнянні із 2013 р. Саме у 2014 році значно зменшились доходи громадян, крім того воєнні дії на сході зменшили обсяг потенційних клієнтів страхових компаній.

Дещо інша спостерігається тенденція по показнику страхові виплати за договорами страхування життя протягом посткризового періоду 20092014 рр. Обсяг валових страхових виплат з року в рік зростає, при чому в 2013 році він збільшився на 81,7%, а в 2014 році на 60,3% порівняно з показниками попередніх періодів. Зокрема збільшення страхових виплат зі страхування життя, пов'язане із збільшенням виплат по:

- іншим договорам накопичувального страхування на 84,9 млн. грн., або на 79,6% (станом на 31.12.2013 - 106,6 млн. грн., станом на 31.12.2014 - 191,5 млн. грн.);

- іншим договорам страхування життя на 5,3 млн. грн., або на 20,5%

(станом на 31.12.2013 - 25,8 млн.

грн., станом на 31.12.2014 - 31,1 млн.

грн.) [4].

Зростання ринку страхування життя в Україні протягом посткризового періоду (ринок у 2014 р. виріс у порівнянні із 2009 р. на 1332,5 млн. грн. або на 160%) відбувалося на фоні незначного збільшення страхового ринку вцілому за показником валових страхових платежів (страховий ринок у 2014 р. виріс у порівнянні із 2009 р. на 6322,2 млн. грн. або на 30,9%). Також характерною рисою розвитку вітчизняного ринку страхування життя є зростання обсягів валових страхових виплат (щорічно. темп росту складав: 1 2011 р. - 34%, у 2012 р. - 16%, у 2013 р. - 81%, у 2014 р. - 60%) за виключенням 2010 р., який характеризується скороченням темпів росту на 17%. Темп росту ж валових страхових виплат на ринку страхування життя вцілому за період 2009-2014 р. склав 281% (зростання обсягів виплат

на 176,5 млн.грн.). Об'єктивними причинами такого зростання варто виокремити завершення терміну укладених довгострокових договорів страхування життя.

Незважаючи на збільшення обсягів виплат страховими компаніями, рівень виплат залишається незначним. Так, протягом 2009-2014 рр. даний показник коливався в межах 5% і лише в 2014 році зріс до 11% (через зменшення страхових премій).

Зростання рівня виплат у 2014 році пов'язано із девальвацією гривні. Так як більшість довгострокових договорів страхування життя укладені в іноземній валюті, то при розрахунку страхових виплат зросла сума виплат в національній валюті, що і призвело до зростання показника рівня виплат.

Порівняємо основні тенденції розвитку вітчизняного ринку страхування життя із аналогічними показниками світового страхового ринку та його лідера за обсягами зборів страхових платежів США (таблиця 5).

Вітчизняний ринок страхування життя є практично невидимим у світовому просторі. Якщо США протягом 2009-2014 рр. зберігають лідерські позиції та збирають близько 20% світових премій зі страхування життя, то на долю України припадає менше 0,01% протягом проаналізованого

періоду.

Протягом посткризового періоду 2009-2014 рр. світовий ринок страхування життя разом із ринком лідера (США) характеризується стабільністю та незначними змінами у тенденціях розвитку. Абсолютно протилежна ситуація спостерігається на вітчизняному ринку страхування життя. Так, протягом 2009-2013 рр. на українському ринку спостерігається стале зростання обсягів страхових платежів (темпи росту складали 11,7% у 2010 р.,

147,4% у 2011 р., 134,5% у 2012 р., 137,2% 1 2013 р.), що свідчить про

вихід ринку із фінансової кризи за рахунок реалізації стабілізаційних програм страховиків, розширення клієнтської бази, а також, за рахунок представлення державної програми гарантування повернення коштів за договорами страхування життя. Проте, 2014 р. характеризувався значним просідання ринку страхування життя (скорочення склало 42,6%). Основним фактором впливу виступили наслідки Революції Гідності, зміна політичної ситуації, розгортання нової фінансової кризи, девальвація національної валюти, зубожіння населення. А ринок

страхування життя, як ринок грошових ресурсів, виявився найбільш підвладним даним факторам. І якщо показники розвитку ринку в національній валюті є оптимістичними та зростаючими, то в дол.США вітчизняний ринок значно скоротився.

Таким чином, з впевненістю можна стверджувати, що наш вітчизняний ринок значно відстає у розвитку, що є досить негативною тенденцією. Звичайно ж це зумовлено рядом причин, однією з яких є те, що пересічні громадяни не довіряють страховикам

[7, с. 51].

Як відзначають страховики, в кінці 2014 року серед українців зріс інтерес до страхування життя і здоров'я - кризові часи і соціальна невлаштованість змушують людей частіше замислюватися про «спадщину». Однак малоймовірно, що цей інтерес буде конвертований в попит, якщо компанії не почнуть пропонувати прості і зрозумілі страхові продукти. Причому пропонувати не тільки на рівні корпоративних пакетів, але і для фізичних

осіб [8, с.36].

Отже, визначимо основні проблеми, які стримують розвиток страхування життя в Україні:

«/ відсутність традицій страхування життя через незначний час розвитку вітчизняного ринку страхування життя;

S нестабільність політичної ситуації, яка особливо гостро проявляється протягом останніх років;

S відсутність надійних об'єктів інвестицій, нерозвиненість вітчизняного фондового ринку;

У інфляція, нестійкість національної валюти, що формує в населення інфляційні настрої та перешкоджає бажанню вкладати кошти через страх їх втратити;

S відсутність вільних коштів у підприємств і населення;

У велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації;

У слабкий розвиток національного перестрахового ринку [9];

S суперечливе страхове законодавство;

S несприятливе податкове законодавство;

S та низка інших.

Однак все ж, на нашу думку, основною причиною стримування розвитку страхування життя є саме недовіра населення до страхових компаній.

Для подолання проблем та реформування вітчизняного ринку страхування життя варто здійснити ряд системних заходів на рівні держави:

- необхідно провести оздоровлення ринку страхування. На рівні Держави необхідно прийняти ряд

регулюючих процедур стосовно учасників ринку страхування життя відповідно до вимог Європейського Союзу щодо питань платоспроможності та надійності страховиків. Визначити стандарти щодо обліку договорів страхування, виконання зобов'язань перед клієнтами, прозорості, створення достатнього обсягу страхових резервів;

- необхідно проводити роботу серед потенційних клієнтів для подолання страхової неграмотності (даним питанням мають займатися страховики, їх об'єднання та асоціації);

- запровадження підтримки з боку держави ключових страховиків у період кризи;

- посилення вимог щодо створення та функціонування компаній зі страхування життя шляхом прийняття змін до Закону України «Про страхування».

Подальше реформування ринку страхування життя дозволить отримати ряд переваг:

- для держави - отримати стабільно розвиваючий ринок страхування життя, що призведе до зростання податкових платежів до бюджету, дасть можливість отримати додаткові значні внутрішні фінансові інвестиції в економіку країни, бути представленим на міжнародному просторі потужним та привабливим внутрішнім ринком страхування життя;

- для страховиків - розширити бізнес, збільшити кількість робочих місць, вийти на міжнародний рівень;

- для страхувальників - отримати якісні, надійні, послуги, що носять характер соціального захисту, мати можливість широкого вибору серед асортименту послуг та їх ціни, страхування життя стане реальною альтернативою банківських депозитів, що змусить змінити підходи в їх ціновій політиці.

Висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок в обраному напрямку. Економічна та політична кризи в Україні призвели до різкого падіння рівня життя більшості населення та, як наслідок, стрімкого скорочення обсягів вітчизняного ринку страхування життя.

Враховуючи його роль у забезпеченні соціальним захистом громадян з одного боку, та можливістю внутрішнього акумулювання інвестиційних ресурсів, даний сектор фінансового ринку необхідно реформувати. Серед головних системних перетворень на рівні держави необхідно виділити наступні:

- запровадження нових принципів діяльності учасників ринку страхування життя відповідно вимог європейського законодавства (відповідно Директиви ЄС 2009/138/ЄС - Solvency II);

- створення умов роботи прозорого страхового ринку, шляхом введення відкритої електронної фінансової звітності;

- запровадження нових стандартів якості роботи страховиків, направлених на надання страхової послуги та посилення відповідальності за їх невиконання.

[Придбати журнал]


Ключові слова:  страхування життя, концентрація ринку страхування життя, рівень виплат, світовий ринок страхування життя.

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Баранова Олена
к.е.н., доцент кафедри страхування ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org