КОНСОЛІДАЦІЯ СИСТЕМИ БІРЖОВОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ


У статті досліджуються теоретичні засади процесу консолідації системи біржового ринку акцій в Україні, наголошується на необхідності стимулювання процесів її консолідації, а також обґрунтовуються шляхи та заходи, щодо здійснення консолідації системи біржового ринку акцій в Україні протягом 2015-2020 років.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями. Значна кількість професійних учасників біржового ринку акцій та випусків акцій, які допущені для торгівлі на фондових біржах України, за умов сучасного стану вітчизняного ринку цінних паперів, а саме низька його капіталізація та ліквідність, не сприяє концентрації і зростанню ліквідності, прозорості, інвестиційної привабливості ринку та викликає необхідність стимулювання процесів консолідації регульованого ринку цінних паперів, зокрема біржового ринку акцій України.

Аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми, котрим присвячується означена стаття. Теоретико-методологічні засади функціонування ринку цінних паперів, зокрема і біржового ринку акцій, його проблематику та тенденції розвитку відображено у багатьох роботах вітчизняних вчених, як: Бурмака М.О., Гапонюк М.А., Дегтярьова Н.В., Краснова І.В., Леонов Д.А., Солодкий М.О., Шапран Н.С., Федосов В.М..

Формулювання цілей статті (постановка завдання) - поглибити теоретичні засади процесу консолідації системи біржового ринку акцій в Україні як нового її етапу розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Біржовий ринок акцій, як сегмент ринку цінних паперів, відіграє на сьогодні другорядну роль на ринку цінних паперів, фінансовому ринку та економіці України в цілому, а його ринкова капіталізація впала до мінімальних з 2008 року рівнів - 55 млрд.грн. станом на кінець 2015 року.

Проте, на вітчизняному біржовому ринку акцій, за даними НКЦПФР, на кінець 2015 року, на підставі ліцензії НКЦПФР, здійснювали професійну діяльність з торгівлі цінними паперами - 384 торгівця цінними паперами (торгівці та банки), з управління активами інституційних інвесторів - 326 компаній з управління активами, з депозитарної діяльності - 262 депозитарних установи (табл.1) [4].

Статистика кількості професійних учасників сучасного ринку цінних паперів свідчить про значну їх кількість відповідно для ринку з такою ринковою невеликою капіталіза-ціїєю та обсягами біржових тогрів акціями.

Попри не значні обсяги біржових торгів акціями та ринкової капіталізації біржового ринку акцій в Україні є також і значна кількість випусків акцій, що допущені до торгів на фондових біржах (табл.2).

Як можна побачити, на сучасному біржовому ринку акцій України, починаючи з 2010 року кількість випусків акцій 1-го рівня лістингу завжди була малою, з тенденцією до суттєвого скорочення, а саме із 20 випусків акцій у 2010 році до 1 випуску у 2014 році. В той же час, протягом 2010-2014 років, відбувалось поступове зростання кількості випусків акцій 2-го рівня лістингу, з 95 випусків акцій у 2010 році до 181 випуску акцій у 2014 році [4].

Важливо зазначити, що переважну кількість випусків акцій на сучасному біржовому ринку акцій складають саме позалістингові акції, серед яких більшість є «сміттєвими акціями».

Кількість акцій емітентів допущених до торгів на фондових біржах України у 2015 році склала 1902, з яких 32 емітента акцій відповідали 2-му рівню лістингу і 1 емітент акцій - 1-му рівню лістингу.

У сучасному законодавстві, щодо регулювання ринку цінних паперів в Україні визначені тільки поняття, критерії та вимоги віднесення та включення випусків акцій до 1-го та 2-го рівня лістингу фондових бірж, однак, на сьогодні, хоча це і вимагає сучасний стан біржового ринку акцій України, у законодавстві України відсутнє поняття «сміттєвих акцій» та критеріїв віднесення акцій до категорії «сміттєвих акцій».

Визначимо та запропонуємо поняття «сміттєві акції» та критерії віднесення акцій до категорії «сміттєвих акцій». «Сміттєві акції» - це неліквідні акції, емітовані акціонерним товариством в Україні, яке не здійснює фактичну господарську діяльність, або знаходиться у стані банкротства, та відповідають наступним ринковим критеріям:

- Не знаходяться у біржовому списку, хоча б на одній з фондових бірж України;

- Знаходяться у біржовому списку, хоча б на одній з фондових бірж України і не мають постійно діючої, протягом торгівельної сесії, двосторонньої заявки «купівлі-продажу» на ринку заявок, або на ринку котирувань фондової біржі.

- Постійно діючий, протягом тор-гівельної сесії, спред між заявкою на купівлю та заявкою на продаж - є більшим за 50%.

- Розрахунок офіційного біржового курсу здійснюється менше ніж 1 раз на тиждень.

Кількість акцій емітентів допущених до торгів на фондових біржах України у 2015 році склала 1902, з яких 32 емітента акцій відповідали 2-му рівню лістингу і 1 емітент акцій - 1-му рівню лістингу [4].

Значна кількість професійних учасників біржового ринку акцій та випусків акцій, які допущені для торгівлі на фондових біржах України, за умов сучасного стану вітчизняного ринку цінних паперів, не сприяє концентрації і зростанню ліквідності, прозорості, інвестиційної привабливості ринку та за низької ринкової капіталізації біржового ринку акцій і обсягів біржових торгів акціями викликає необхідність стимулювання процесів консолідації регульованого ринку цінних паперів, зокрема біржового ринку акцій України.

К.е.н. Краснова І.В. у своєму дослідження стану та перспектив розвитку фондового ринку України наголосила на необхідності формування консолідованої інфраструктурної складової біржового ринку, як важливий аспект реформування фондового ринку в Україні [1].

Водночас, к.е.н. Сидоренко О.В. досліджуючи проблеми розвитку ринку цінних паперів визначив питання консолідації біржової системи та необхідності побудови ефективної системи регулювання біржового ринку з усіма його інструментами як головний та ефективний механізм підвищення конкурентоздатності фінансових та товарних ринків [5].

Ми повністю підтримуємо позицію даних вчених, щодо необхідності стимуляції консолідація регульованого ринку цінних паперів, зокрема біржового ринку акцій України та вважаємо, що консолідація системи біржового ринку України має відбутись протягом 2015-2020 років за наступними напрямками:

1. Консолідація біржової інфраструктури, результатом якої має стати поява до кінця 2020 року в України єдиного біржового холдингу замість існючих сьогодні 10 фондових бірж, який буде обслуговувати та здійснювати професійну діяльність з організації торгівлі на 5 основних сегментах біржового ринку, як: біржовий ринок акцій, біржовий ринок облігацій, ринок РЕПО, біржовий ринок деривати-вів, альтернативний ринок залучення капіталу.

Для стимулювання та здійснення консолідації існуючих фондових бірж в Україні у єдиний біржовий холдинг, НКЦПФР необхідно здійснити, на нашу думку такі заходи, як:

- стандартизація вимог до торговельних систем фондових бірж з метою мінімізації торговельних ризиків та збоїв торговельних систем;

- посилити контроль, щодо виконання зобов'язань фондових бірж за дотриманням ліцензійних умов і пруденційних нормативів НКЦПФР, через встановлення ліміту порушення умов та нормативів не більше 1 разу на рік з терміном виправлення порушення протягом 30 днів з дня порушення;

- встановити ліміт випадків маніпулювання ціною активу торгівцями на біржі до 10 раз на рік за умови не реагування фондової біржі на ці випадки, введенням санкцій проти таких торгівців, через виключення їх з членів біржі за порушення правил біржі та маніпулювання ціною активу.

Такі заходи призведуть до концентрації та зростанню ліквідності на біржовому ринку, вдосконаленню програмного забезпечення торгівлі з цінними паперами і деривативами, підвищить стандарти розкриття біржової інформації, зросте ефективність

механізмів протидії маніпулюванню та відповідальності за несправедливе ціноутворення.

2. Консолідація професійних учасників фондового ринку, як отримали ліцензії НКЦПФР на право провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами та управління активами інститутів спільного інвестування і недержавних пенсійних фондів, депозитарної діяльності.

За даними НКЦПФР на кінець 2015 року кількість учасників фондового ринку, які на підставі ліцензії НКЦПФР здійснювали професійну діяльність з торгівлі цінними паперами становила - 384 торгівця цінними паперами (торгівці та банки), з управління активами інституційних інвесторів - 326 компаній з управління активами, з депозитарної діяльності - 262 депозитарних установи [4].

Очевидно, що така значна кількість торгівців цінними паперами та компаній з управління активами за умов сучасного стану фондового ринку України, зокрема і біржового ринку є великою та не сприяє їх ефективному здійсненню професійної діяльності, підвищує ризики для їх клієнтів інвесторів, знижує можливості для оперативного контролю НКЦПФР за дотриманням правил та умов їх професійної діяльності.

Консолідація депозитарної системи України, яка почалась із прийняттям і вступом в силу Закону України «Про депозитарну систему» 11.10.2013 року вже довела свою ефективність. Так, за даними НКЦПФР, станом на 01.09.2013 року, до вступу в силу Закону України «Про депозитарну систему» в України здійснювали професійну діяльність реєстраторів цінних паперів - 120, зберігачів цінних паперів - 356 [4]. Однак, в процесі консолідації депозитарної системи України, з кінця 2013 року до кінця 2015 року в Україні, за даними НКЦПФР, стало налічуватись 262 депозитарні установи [1].

Консолідація призвела до зростання надійності та прозорості діяльності професійних учасників, що на підставі ліцензії НКЦПФР, здійснюють депозитарну діяльність на ринку цінних паперів в Україні, інші фінансово-слабкі компанії, які не відповідали новим вимогам НКЦПФР змушені були піти з ринку.

Отже з метою виконання заходів, щодо консолідації професійних учасників фондового ринку до 2020 року, НКЦПФР повинна здійснити такі заходи:

- посилити контроль, щодо виконання зобов'язань торгівців та компаній з управління активами за дотриманням ліцензійних умов і пруденційних нормативів НКЦПФР, через встановлення ліміту порушення умов та нормативів не більше 1 разу на рік з терміном виправлення порушення протягом 30 днів з дня порушення;

- встановити для торгівців мінімальні місячні обсяги та кількість ринкових торгових операцій на фондовій біржі за видами інструментів: акціями за біржовими угодами по безадресними заявками -10 млн.грн. і 100 угод, акціями за біржовими угодами по адресними заявками -5 млн.грн. і 10 угод; або облігаціями за біржовими угодами - 25 млн.грн. і 10 угод; або деривативами за біржовми угодами - 25 млн.грн. і 500 угод.

- встановити для торговців мінімальну, протягом року, кількість приватних та інституціональних клієнтів на рівні 100 осіб.

- встановити для компанії з управління активами мінімальний розмір активів інститутів спільного інвестування, який знаходиться в управління компанії з управління активами на рівні 50 млн.грн. середньорічної чистої вартості активів інстутитів спільного інвестування в управлінні.

Ми вважаємо, що за умови виконання подібних заходів, щодо консолідації, до 2020 року на ринку цінних паперів, за умов його сучасного стану, мають залишитись не більше 50 торговців цінними паперами та не більше 100 компаній з управління активами.

Такі заходи консолідації призведуть до зростання обсягів торгів на біржовому ринку, підвищенню рівня захищеності прав інвесторів, посиленню фінансової стійкості професійних учасників фондового ринку,

покращенню умов надання послуг інвесторам та зростанню рівня довіри інвесторів до ринку цінних паперів України.

3. Очищення біржового ринку від «сміттєвих» акцій. Заходи, щодо очищення ринку від «сміттєвих» акцій мають відбуватись через заборону НКЦПФР обіг таких акцій на біржовому ринку, попередньо затвердивши уніфіковані стандарти, щодо визначення статусу «сміттєва акція», встановленням мінімальних вимог до щомісячних обсягів торгів такими акціями на біржі, мінімального наявного спреду між ціною купівлі - продажем, фінансовим станом емітента таких акцій, тощо. Такі заходи будуть підвищувати захист інвесторів, та унеможливлювати формування компаніями з управління активами портфелів інститутів спільного інвестування.

4. Підвищення вимог до емітентів, акції яких формують 1 та 2 рівень лістингу фондових бірж, через підвищення лістингових вимог. Це дозволить очистити біржові лістинги від інвестиційно непривабливих емітентів акцій з їх низькою ринковою ліквідністю. А розрахунок біржових індексів виключно на базі акцій 1 та 2 рівня лістингу дозволить отримати біржові індекси, які будуть відображати реальний стан біржового ринку акцій.

5. Консолідація методики складання та аналізу показників статистичної інформації стану біржового ринку акцій України через її вдосконалення за стандартами Світової федерації бірж. Це дозволить не тільки державному регулятору і учасникам ринку здійснювати поглиблений аналіз основних показників стану українського біржового ринку.

Представимо прогнозні показники системи консолідованого біржового ринку цінних паперів в України у 2020 році, порівняно з 2015 роком у зведеній таблиці (табл.3)

В цілому консолідовану, протягом 2015 - 2020 року, систему організованого (біржового) ринку цінних паперів в України представимо схематично у такому вигляді (рис.1).

Ефективна консолідація біржового ринку акцій призведе до створення високоліквідного, надійного, прозорого та ефективно діючого біржового ринку акцій, який стане не тільки майданчиком не тільки для дрібних спекулянтів, а стане інструментом перерозподілу, накопичення та залучення капіталу, буде здатним підвищувати інвестиційну привабливість національної економіки серед вітчизняних і іноземних інвесторів.

[Придбати журнал]


Ключові слова:  біржовий ринок акцій, лістинг, лістингові емітенти, консолідація біржового ринку.

ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Ройко Ігор
аспірант кафедри Фінансові ринки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org