Requirements to articles

ДО УВАГИ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ "РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ"!

У відповідності до нормативних документів та стандартів Міністерства освіти і науки України (наказ №1111 від 17 жовтня 2012 р.), Національної бібліотеки України імені Вернадського, Книжкової палати України (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ін.) з 1 січня 2014 року редакцією змінено вимоги до оформлення публікацій та супровідних документів, що подаються авторами.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність дотримання наступних необхідних умов:

 1. До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю журналу "Ринок цінних паперів України", є оригінальними працями, не публікувалися раніше та/або не знаходяться на розгляді і рецензуванні в інших виданнях.

 2. Обов'язковими елементами статті мають бути:

  - індекс УДК, який визначає автор самостійно;

  - заголовок статті трьома мовами - українською, англійською, російською;

  - відомості про автора (авторів) - прізвище ім'я по батькові, вчений ступінь, посада та навчальний (науковий) заклад або інше місце роботи - подаються трьома мовами: українською, англійською, російською.

  - анотація статті трьома мовами - українською, англійською, російською. При цьому, анотація англійською мовою повинна бути максимально інформативною та складатися з 300-350 слів. Анотація українською та російською мовами - 40-70 слів;

  - ключові слова трьома мовами - українською, англійською, російською (подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів - не менше шести і не більше десяти);

  Основний текст статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05 повинен включати:

  - постановку проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями;

  - аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  - формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  - висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок в обраному напрямку.

  - список використаних джерел оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" (Бюлетень ВАК України № 3, 2008). Бажано, щоб на усі літературні джерела в статті були посилання. Не допускається повторне цитування;

 3. REFERENCES (пристатейний список літератури латиницею). Такі списки дають можливість оцінювати значення і визнання робіт конкретних авторів, науковий рівень журналів, їх засновників та країн, визначити актуальність наукових напрямків і проблем тощо. References наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури україномовної частини.

 4. Якщо у списку є посилання на іноземні публікації (крім мов, що використовують символи - китайська і т.п.), вони повністю повторюються у списку, поданому латиницею. В References позбавляються від зайвої інформації щодо видання ("матер. конф.", "сб. статей", "2 вид." "перероб" тощо).

  При оформленні References можна використовувати будь-який існуючий міжнародний стандарт, але обов'язково надаються наступні необхідні елементи:

  Для статей: усі автори (у транслітерації латиницею), назва статті (англійська мова), назва періодичного видання (латиницею у транслітерації). рік; №(№): сторінки.

  Приклад: Petrenko K.A., Sidorov O.O. Title of article. Nazva Zbirnyka. 2012; 1(23): 10-20.

  Для матеріалів конференцій: усі автори (у транслітерації латиницею), назва праці (англійська мова), назва конференції (латиницею у транслітерації, якщо немає її англійської назви), у дужках переклад назви на англійську, місце проведення конференції: місце видання, рік, сторінки (в перекладі на англійську).

  Приклад: Petrenko K.A., Sidorov O.O. Effective management. Mizhnarodna Konferentsiya (International Conference). KYIV: DVNZ "KNEU", 2013, p. 5-8.

  Для книжок: усі автори (у транслітерації латиницею), назва книги у транслітерації [у перекладі на англійську], місто (у перекладі на англійську): назва видавництва (транслітерація), рік видання, сторінки.

  Приклад: Petrenko K.A., Sidorov O.O. Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia]. KYIV: DVNZ "KNEU", 2014. 200 p.

 5. Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word; формули - в редакторі формул MS Equaition. Малюнки, виконані у Word, мають являти собою один графічний об'єкт. Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому варіанті, можна використовувати інші способи заливки. Скановані ілюстрації та таблиці неприпустимі.

 6. До статті додається авторська довідка, яка містить контактні дані автора (авторів) статті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org