Фінансовий контролінг на підприємстві в період економічної кризи


У статті розглянуто комплекс проблем, пов’язаних з обґрунтуванням теоретико-методичних засад антикризового фінансового контролінгу на підприємствах. Визначено основні складові концепції антикризового фінансового контролінгу.

Прийняття ефективних фінансово-господарських рішень на підприємствах ускладнюється чинником невизначеності. Зазначений чинник погіршує якість прогнозів та тісно пов’язаний з ризиками. Вирішити проблематику невизначеності при прийнятті фінансових рішень до певної межі дозволяє професійне використання інструментарію фінансового контролінгу. Фінансовий контролінг можна інтерпретувати як систему інформаційного забезпечення координації всіх підсистем управління, що передбачає використання методів та процедур з бюджетування, стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, інвестор-рілейшнз, управління ризиками та внутрішнього контролю, які в сукупності зорієнтовані на підвищення ефективності фінансово-економічних фінансових рішень і збільшення вартості компанії [1, c.118]. Відсутність або ж недієздатність контролінгу на підприємстві є однією з ключових причин фінансової кризи. Досить часто підприємство опиняється в кризі з тієї причини, що саме контролінг знаходиться в кризі [2, c.62]. Неефективність або ж відсутність планування та контролю, поряд із погіршенням ринкових позицій підприємств є ключовою домінантою фінансової кризи.

В умовах загострення економічної кризи невизначеність посилюється, а отже суттєво ускладнюється процес прийняття фінансових рішень. Посилюються ризики помилкових рішень та, як наслідок, підвищується ймовірність банкрутства компанії. У цій ситуації, комплекс інструментів, спрямованих на послаблення чинника невизначеності в умовах кризи, має сформувати антикризовий фінансовий контролінг. Особливістю антикризового фінансового контролінгу є пріоритетність інформаційного та організаційного забезпечення ризик-менеджменту (завдяки введенню контролінгу ризиків) та функ-ціональна підтримка прийняття фінансових рішень в рамках процедури фінансової санації [3, c.110].

Вивчення наукового здобутку фахівців, які займаються проблематикою фінансового контролінгу (Бабяк Н., Івахненков С., Терещенко О., Фалько С., Хорват П. та ін.) дозволяє зробити висновок, що питання розвитку фінансового контролінгу є досить багатогранним. Акценти у дослідженнях ставляться переважно на питаннях стратегічного контролінгу, контролінгу витрат, вартісно-орієнтованого контролінгу, ролі інформаційних технологій у процесі реалізації контролінгом своїх функцій. Водночас, особливості функціонування фінансового контролінгу у період фінансово-економічної кризи у науково-практичній літературі є недостатньо висвітленими. З огляду на зазначене метою статті є дослідження теоретико-методичних засад антикризового фінансового контроінгу та обґрунтування на цій основі щодо складових концепції фінансового контроінгу на підприємствах, які функціонують у період кризи.

Ряд німецьких учених звертають увагу на двоїсту роль контролінгу у контексті економічної кризи. З одного боку, контролінг в цілому інтерпретується як важливий «фактор успішності» попередження та (або) подолання фінансової кризи на підприємстві. З іншого його відсутність та неефективність є важливою домінантною...

[Придбати журнал]


Ключові слова:  

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Савчук Дмитро
аспірант кафедри фінансів підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  2001 - 2018  securities.usmdi.org