Вимоги до статей

ДО УВАГИ АВТОРІВ ЖУРНАЛУ «РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ»!

Згідно нормативних документів та стандартів (наказ Міністерства освіти і науки України №32 від 15 січня 2018 р., ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» тощо) редакцією встановлені відповідні вимоги до оформлення публікацій та супровідних документів, що подаються авторами.

Звертаємо Вашу увагу на необхідність дотримання наступних необхідних умов:

 1. До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю журналу «Ринок цінних паперів України», є оригінальними працями, не публікувалися раніше та/або не знаходяться на розгляді і рецензуванні в інших виданнях.

 2. Обов'язковими елементами статті мають бути:

  - індекс УДК, який визначає автор самостійно;

  - заголовок статті трьома мовами - українською, англійською, російською;

  - відомості про автора (авторів) - прізвище ім'я по батькові, вчений ступінь, посада та навчальний (науковий) заклад або інше місце роботи - подаються трьома мовами: українською, англійською, російською.

  - анотація статті трьома мовами - українською, англійською, російською. При цьому, анотація англійською мовою повинна бути максимально інформативною та складатися з 300-350 слів. Анотація українською та російською мовами - 40-70 слів;

  - ключові слова трьома мовами - українською, англійською, російською (подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів - не менше шести і не більше десяти);

  Основний текст статті відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05 повинен включати:

  - постановку проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями;

  - аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми, котрим присвячується означена стаття;

  - формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  - висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок в обраному напрямку;

  - список використаних джерел (оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Бюлетень ВАК України №3, 2008). Бажано, щоб на усі літературні джерела в статті були посилання. Не допускається повторне цитування).

 3. REFERENCES (пристатейний список літератури латиницею). Такі списки дають можливість оцінювати значення і визнання робіт конкретних авторів, науковий рівень журналів, їх засновників та країн, визначити актуальність наукових напрямків і проблем тощо. References наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури україномовної частини.

 4. Якщо у списку є посилання на іноземні публікації (крім мов, що використовують символи - китайська і т.п.), вони повністю повторюються у списку, поданому латиницею. В References позбавляються від зайвої інформації щодо видання («матер. конф.», «сб. статей», «2 вид.», «перероб» тощо).

  При оформленні References можна використовувати будь-який існуючий міжнародний стандарт, але обов'язково надаються наступні необхідні елементи:

  Для статей: усі автори (у транслітерації латиницею), назва статті (англійська мова), назва періодичного видання (латиницею у транслітерації). рік; №(№): сторінки.

  Приклад: Petrenko K.A., Sidorov O.O. Title of article. Nazva Zbirnyka. 2012; 1(23): 10-20.

  Для матеріалів конференцій: усі автори (у транслітерації латиницею), назва праці (англійська мова), назва конференції (латиницею у транслітерації, якщо немає її англійської назви), у дужках переклад назви на англійську, місце проведення конференції: місце видання, рік, сторінки (в перекладі на англійську).

  Приклад: Petrenko K.A., Sidorov O.O. Effective management. Mizhnarodna Konferentsiya (International Conference). KYIV: DVNZ «KNEU», 2013, p. 5-8.

  Для книжок: усі автори (у транслітерації латиницею), назва книги у транслітерації [у перекладі на англійську], місто (у перекладі на англійську): назва видавництва (транслітерація), рік видання, сторінки.

  Приклад: Petrenko K.A., Sidorov O.O. Ekonomichna entsyklopediia [Economic Encyclopedia]. KYIV: DVNZ "KNEU», 2014. 200 p.

 5. Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word; формули - в редакторі формул MS Equaition. Малюнки, виконані у Word, мають являти собою один графічний об'єкт. Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому варіанті, можна використовувати інші способи заливки. Скановані ілюстрації та таблиці неприпустимі.

 6. До статті додається авторська довідка, яка містить контактні дані автора (авторів) статті.
©  2001 - 2024  securities.usmdi.org